Oct 29, 2020   9:43 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identification number: 3902
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson
     
Final thesis     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Examination of cultural heritage status in Historical museum SNM from paper conservation aspect
Written by (author): Ing. Lenka Dubinyová, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prieskum stavu kultúrneho dedičstva v Historickom múzeu SNM z hľadiska konzervovania papiera
Summary:Zbierkové predmety v múzeách SR sú súčasťou národného dedičstva. Súčasné možnosti zachovania ich dobrých fyzických podmienok sú nedostatočné. Bol navrhnutý postup, ktorý by mal viesť k zlepšeniu tohto stavu. Prvou fázou bola analýza zbierkového fondu Historického múzea SNM (HM SNM), ktorá spočíva v presnom zistení stavu a charakteru zbierkového fondu, lokalizovaní zbierkových predmetov na papierovom nosiči z hľadiska technických parametrov a poškodenia. Navrhnutá databáza má slúžiť pre návrh možného riešenia hromadného konzervovania papierových nosičov s využitím poznatkov a výsledkov, získaných v rámci riešenia projektu KnihaSK. Identifikácia jednotlivých zbierkových predmetov na papierovom nosiči spočívala vo vytvorení a postupnom plnení databázy. Obsahuje identifikačné údaje jednotlivých zbierkových predmetov (povrchové pH, prítomnosť lignínu, rozmery, atramenty, písaný text, obdobie vzniku, stav poškodenia...). Jej súčasťou je aj fotodokumentácia . Databáza vychádza z potreby informácií o kvantite, rôznorodosti a technických parametroch zbierkových predmetov muzeálnej hodnoty z hľadiska ich technológie ochrany. Dotvára komplexnú databázu, zahrňujúcu údaje o stave materiálov a objektov dedičstva na území SR. Preto je stále vo vývoji. Zmeny sú tiež vynútené skúsenosťami a potrebou riešiť vznikajúce problémy počas práce v teréne. Depozitár zbierkových predmetov na papierovom nosiči obsahuje približne 50 000 kusov, ktoré sa vyznačujú veľkou rozmanitosťou. Plagáty tvoria jednu z najpočetnejších skupín depozitu papiera. Patria medzi veľkorozmerové dokumenty, čo je z technologického hľadiska špecifická kategória. Z týchto dôvodov sa ako prvá spracovala do databázy skupina plagátov. Doteraz bolo identifikovaných viac ako 3 208 plagátov a 816 grafík. Na spresňovaní a objektivizácii metód kvantifikácie sa pracuje.
Key words:
Historické múzeum SNM, Kultúrne dedičstvo, papier, KnihaSK (projekt), zbierka


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited