Oct 24, 2020   8:33 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identification number: 3902
University e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 

Contacts          
Final thesis
     
     
     
Bodies          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Modification of materials on the basis of biopolymers.
Written by (author):
Department:
Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Modifikácia materiálov na báze prírodných polymérov.
Summary:Práca je súborom publikovaných vedeckých prác, ktorý je doplnený komentárom. Zameriava sa na dve skupiny materiálov na báze prírodných polymérov a ich modifikácie s cieľom úpravy vlastností a životnosti. Základnými charakteristikami prírodných polymérov vo všeobecnosti sú ich obnoviteľnosť a biodegradovateľnosť. V týchto prirodzených vlastnostiach tkvie význam prírodných polymérov z hľadiska ich využitia ako zdrojov, slúžiacich na výrobu materiálov, chemických látok, liečiv a potravín. Z hľadiska degradácie a biodegradovateľnosti materiálov na báze prírodných polymérov je dôležitá možnosť úpravy vlastností s cieľom predĺženia životnosti, resp. s cieľom zabezpečenia stanovenej požadovanej životnosti. V prvej časti sú prezentované prírodné polyméry ako biomateriály na báze kolagénu pre medicínske účely. Popisuje sa vývoj kolagénovej matrice, ako substrátu pre biomateriály tkanivového inžinierstva. Študoval sa vplyv fyzikálnych a chemických modifikácií s cieľom úpravy vlastností, súvisiacich s rýchlosťou resorpcie kolagénových materiálov tkanivom a reguláciou pevnosti a flexibility. Tiež sa študovali vlastnosti kompozitných štruktúr kolagénu a kyseliny hyalurónovej s možnosťou využitia v tkanivovom inžinierstve. Druhou skupinou sú prírodné polyméry ako lignocelulózové nosiče informácií (papier). V práci sú prehodnotené príčiny a dôsledky degradácie týchto materiálov počas starnutia, degradačné mechanizmy a produkty degradácie hlavných zložiek lignocelulózových materiálov, celulózy a lignínu v procese starnutia, ako východisko pre nové prístupy k aplikácii látok a postupov, ktoré majú stabilizovať systém.Ďalej je uvedený rozbor súčasných metód stabilizácie na ochranu lignocelulózových nosičov informácií. Vzhľadom na fakt, že degradácia lignocelulózových nosičov informácií je proces trvalý, zapríčinený viacerými faktormi, je potrebné riešiť problém starnutia dokumentov a kníh komplexne, s ohľadom na prebiehajúce degradačné mechanizmy a dôsledky degradácie. K riešeniu problému prispieva vývoj nových sústav na modifikáciu papierových nosičov informácií, kníh a archívnych dokumentov s cieľom predĺženia životnosti týchto materiálov.
Key words:
Prírodné polyméry, Biomateriály, Papier, Kolagén, Celulóza, Modifikácia, Stabilizácia

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited