22. 10. 2020  12:19 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Identifikačné číslo: 390
Univerzitný e-mail: jana.pohanicova [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)

Kontakty          Projekty          
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Pamiatková obnova kúrie Ordódyovcov v Hurbanove, m. č. Bohatá
Autor: Ing. arch. Jakub Ürge
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. arch. Ivan Gojdič
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Pamiatková obnova kúrie Ordódyovcov v Hurbanove, m. č. Bohatá
Abstrakt:
NKP Kúria Ordódyovcov sa nachádza v meste Hurbanovo, v mestskej časti Bohatá. K objektu kúrie prilieha rozsiahly voľno-krajinársky anglický park s občianskou vybavenosťou. Zo západnej strany je chránený areál anglického parku tangentovaný cestou I. triedy I/64 spájajúcou Komárno, Nové Zámky a Nitru. Južne od areálu sa nachádza rozsiahly mestský pivovar s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorý svojimi zásahmi zdevastoval pôvodný rozsah anglického parku aj s hodnotami k nemu priliehajúcimi. Východná a severná strana areálu je obostavaná dvojpodlažnou zástavbou rodinných domov. Na mieste kúrie stál starší objekt, datovaný do obdobia baroka. Kúria, a predovšetkým jej reprezentatívne krídlo, bola postavená v 2. polovici 19. storočia s prvkami neskorého klasicizmu. Okolo budovy bol založený rozsiahly prírodno - krajinársky park. Kúria bola postupom času upravená na školské účely, neskôr tu bola umiestnená aj materská škola a aj pioniersky dom, dnes dom mládeže. Kúria bola od 60. rokoch 20. storočia necitlivo upravovaná a stratila svoj pôvodný charakter. Zmienku si zaslúži aj štátom chránený historický park, ktorý bol založený v 19. storočí, ktorého význam stupňuje zastúpenie listnatých a ihličnatých drevín s estetickým a zdravotne - hygienickým vplyvom. Predmetom obnovy parku je prinavrátenie pôvodnej rekreačno-pohybovej funkcie pre lokálne obyvateľstvo s väzbou na navrhovanú funkciu Školy súčasnej hudby - Musica. Pre potreby tejto inštitúcie je nutné v parku vykonať adekvátne terénne a stavebné úpravy, ktoré by sa však nemali dotknúť chránených drevín. Novým prínosom pre areál parku je pavilón hudby slúžiaci študentom školy, ako aj verejnosti. Svojou architektúrou dotvára prírodno-krajinársky kontext a nie je rušivým prvkom. V parku sú situované prvky v tvare noty, v ktorých by hrala hudba podľa želania. V prípade potreby by bolo možné tieto bunky uzavrieť a počúvať hudbu osamote. Sú navrhnuté s citlivosťou k prírodnému kontextu a v kontexte s navrhovanou funkciou. Mobiliár parku je jednoduchý a utilitárny - kombinuje spolu hliník a drevo, pre lepšiu tepelnú pohodu hlavne v zimných mesiacoch. Ako metodika obnovy kúrie je zvolená obnova formou hypotetickej slohovej rekonštrukcie reprezentačného krídla s adaptovaním na novú funkciu, obnova hospodárskeho krídla je formou adaptácie na novú funkciu s prvkami modernizácie a kontrastných novotvarov okenných výplní a strešných vikierov. Celkovo je obnova k objektu citlivá, chráni a prinavracia hodnotné prvky, použité sú reverzibilné a suché konštrukčné metódy, nemení charakter využívania a vzhľadom aj na zvolenú funkciu, samotná pamiatka je životaschopná a investícia je návratná.
Kľúčové slová:Jakub Urge, Hurbanovo - Bohatá, Kúria Ordódyovcov

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 3 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene