22. 10. 2020  11:26 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Identifikačné číslo: 390
Univerzitný e-mail: jana.pohanicova [at] stuba.sk
 

     Výučba
     
     
Publikácie          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Nemecký veslársky klub DONAU v Bratislave
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Nemecký veslársky klub DONAU v Bratislave
Abstrakt:Budova nemeckého veslárskeho klubu Donau (1931) je dielom architekta Josefa Konráda a patrí medzi jeho najlepšie stavby. Zvykne sa tiež nazývať aj "vlajková lodička slovenského funkcionalizmu". Objekt nemeckého veslárskeho klubu je vyhlásený Ministerstvom kultúry SR za národnú kultúrnu pamiatku. Samotná realizácia budovy klubu je svedectvom moderného trendu presadzovania telesnej kultúry, ktorý nastúpil ako dôsledok spriemyselňovania miest a s tým spojeným znečisťovaním životného prostredia. Mladá inteligencia sa začala orientovať na zdravý životný štýl. Hľadala relax, šport, prírodu, slnko. Táto atmosféra prenikala aj do výrazu športových stavieb. Tie sú podľa funkcionalistických trendov subtílne, s veľkými sklenenými plochami pre slnečné lúče, otvorené, vzdušné a dynamické. Takou je aj budova klubu, ktorej výraz vychádzal z funkčného využitia objektu. Projekt pozostáva z dvoch celkov, ktorými sú samotná budova veslárskeho klubu s predpolím a novonavrhovaný verejný športovo-rekreačno-kultúrny priestor. Rekonštrukcia objektu veslárskeho klubu sa maximálne snaží o zachovanie pôvodnej hmotovej skladby, slohového výrazu objektu, ako aj o zachovanie urbanistického kontextu a širších vzťahov. Adaptácia objektu a modernizácia si v interiéri vyžiadali len nevyhnutné stavebné úpravy. V rámci dispozície sa návrh snaží v prípustnej miere o dodržanie pôvodných funkčno-prevádzkových vzťahov. V prípade samotného výrazu objektu sa návrh v plnej miere snaží o zachovanie čistoty v pôvodnej farebnosti, materiáloch a stvárnení. V plnej miere rešpektuje pôvodné tvaroslovie detailov a materiálovú charakteristiku.
Kľúčové slová:
Nemecký veslársky klub, slovenský funkcionalizmus, Josef Konrád, rekonštrukcia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 3 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene