22. 10. 2020  12:15 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Identifikačné číslo: 390
Univerzitný e-mail: jana.pohanicova [at] stuba.sk
 

     
     
     Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Pamiatkové hodnoty evanjelických cintorínov na Slovensku v 19.storočí
Autor:
Mgr. Peter Buday, PhD.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)
Vedúci práce:
Oponent 1:
Oponent 2:prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Pamiatkové hodnoty evanjelických cintorínov na Slovensku v 19.storočí
Abstrakt:
Sepulkrálna kultúra má v dejinách ľudskej spoločnosti výnimočné miesto: myšlienky o posledných chvíľach života a dianí po smrti pretavené do podoby rituálov a objektov zvečňujúcich pamiatku zosnulého sú kľúčovými znakmi civilizácie. Súčasnosť prináša oživenie záujmu o túto, dlho zanedbávanú tematiku. Svetové vojny a prudký rozvoj lekárskej vedy prispeli k diametrálnej zmene pohľadu na umieranie a skon -- z reality prijímanej s rešpektom sa stal jav odsúvaný skôr na perifériu. 19. storočie je z dnešného pohľadu érou posledného rozkvetu umenia cintorínov, fenoménu úzko vymedzeného a nanajvýš špecifického. Na začiatku tohto obdobia -- určujúceho pre predkladanú dizertačnú prácu -- sa rodí obraz moderného cintorína prechádzajúci zásadnými premenami reagujúcimi na dynamiku "dlhého storočia." Tieto zmeny sme sledovali prostredníctvom mapovania histórie a pamiatkových hodnôt šiestich mestských evanjelických cintorínov na Slovensku. Výber lokalít zohľadňuje historický a urbanistický kontext, zachovalosť a stupeň pamiatkovej ochrany a stav doterajšieho bádania. Vychádzajúc z konfrontovania záverov terénnych obhliadok a archívneho výskumu sme sa snažili najmä o revidovanie a spresnenie doposiaľ známych skutočností o evanjelických cintorínoch v Banskej Bystrici, Bratislave, Komárne, Košiciach, Levoči a Trnave. Nové zistenia o vývoji týchto pietnych areálov potvrdili dôležitosť hĺbkového základného výskumu. Bádanie v teréne sa zameralo na najvýraznejšie doklady architektonických, umeleckých, historických a urbanistických hodnôt, pričom ťažisko našej pozornosti spočívalo na objektoch dosiaľ neevidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Podrobná dokumentácia týchto architektúr, náhrobkov a náhrobníkov spracovaná vo forme registrov ako príloha dizertačnej práce má slúžiť ako podklad pre zápis vybraných diel do Zoznamu pamiatok. Popri prehľade dejín a hodnôt uvedených cintorínov sa obsah tejto práce upriamil aj na menej skúmané javy industrializovanej výroby náhrobníkov a reakcie na ňu v podobe ohlasov hnutia za estetizáciu cintorínov a obrodu sepulkrálneho umenia v dobovom kontexte Uhorska. V neposlednom rade sme sa zamerali na metodiku Pamiatkového úradu SR pre dokumentáciu cintorínov platnú od roku 1999, s cieľom sformulovať odporúčania pre jej aktualizáciu na báze poznatkov získaných vlastným výskumom.
Kľúčové slová:
19. storočie, evanjelické cintoríny, pamiatkové hodnoty, dokumentácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene