22. 10. 2020  12:15 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Identifikačné číslo: 390
Univerzitný e-mail: jana.pohanicova [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)

Kontakty
     
Výučba
     
     
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Dekorácia a tvaroslovie v priemyselnej architektúre Bratislavy
Autor: Ing. arch. Veronika Kvardová, PhD.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Oponent 1:
Oponent 2:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Dekorácia a tvaroslovie v priemyselnej architektúre Bratislavy
Abstrakt:
Historická priemyselná architektúra tvorí dôležitý kultúrny odkaz v obraze mesta. V Bratislave sa zatial nenachádza ani jeden továrenský areál, ktorý by bol ako celok zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Tak ako celok, aj samotné jeho stavby, majú svoje nezamenitelné a špecifické pamiatkové hodnoty, ktoré zdôraznujú dôležitost zachovania historických priemyselných areálov ako významných dokladov o vývoji spolocnosti. Cenný historický odkaz tvoria najmä stavby tovární z obdobia vrcholu druhej vlny industrializácie až po koniec prvej svetovej vojny. Práca sa zameriava na priemyselné areály z tohto obdobia: bývalú továren Matador, Uhorskú továren na smaltované a kovové výrobky, Uhorskú cvernovú továren a textilnú továren Danubius. Sú to jedinecní ci ucelene zachovaní reprezentanti priemyselnej historicko-kultúrnej vrstvy v meste Bratislavy, ktorí by sa na základe posúdenia ich pamiatkových hodnôt mohli stat predmetom pamiatkovej ochrany. Spomedzi pamiatkových hodnôt sa výskum zameral na umeleckú hodnotu priemyselnej architektúry, v rámci ktorej sa sústredil na jej dekoráciu a tvaroslovie. V skúmaných priemyselných areáloch sa nezachovalo historické technické vybavenie a tak technologický tok možno sledovat len cez architektúru, ktorá tu ostala. Preto sa predmet práce zameriava na výrazovú stránku architektúry, ktorá pôsobí v organizme mesta ako najviditelnejší historický odkaz z predmetného obdobia. Historickú priemyselnú architektúru posudzujeme najmä skúmaním použitého tvaroslovia a dekorácie na fasádach a na konštrukcných prvkoch v rámci jednotlivých stavieb. Zároven sa výskum orientuje na získavanie nových poznatkov o areáloch, ich tvorcoch a majiteloch, ako aj na získanie poznatkov o podnetoch, ktoré na priemyselnú architektúru Bratislavy vplývali. Výsledkom práce je zhodnotenie sledovaných tovární z pohladu významu ich tvaroslovia a dekorácie pri ich zachovaní a zápise do ÚZPF. Dôležitým poznatkom je identifikovanie a sledovanie faktorov, ktoré ovplyvnili architektonický výraz priemyselných budov. Pomocou analýzy jednotlivých stavieb a areálov sa podarilo aj pomenovat a identifikovat charakteristické výrazové crty priemyselnej architektúry konkrétnych objektov. V práci sú publikované aj nové poznatky o vzniku a návrhu skúmaných areálov, ako aj správne identifikovanie priemyselných stavieb a ich pôvodných funkcií. Na záver sme zaclenili katalóg s prehladným usporiadaním informácii o objektoch a ich tvaroslovných a dekoratívnych prvkoch.
Kľúčové slová:
priemyselná architektúra, Bratislava, dekorácia, tvaroslovie, začiatok 20. storočia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene