Oct 19, 2019   5:46 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Identification number: 3910
University e-mail: ivan.spanik [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor DrSc. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)
Director - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Analytical Chemistry
Labuda, Ján -- Špánik, Ivan -- Tarapčík, Pavol -- Hrouzková, Svetlana -- Vrábel, Viktor -- Benická, Eva -- Hroboňová, Katarína -- Sádecká, Jana -- Beinrohr, Ernest -- Liptaj, Tibor
Analytická chémia. Bratislava,: SCHK, FCHPT STU, 2019. 682 p. ISBN 978-80-8208-012-7.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
2.Aromatický profil odrodovho vína Zweigeltrebe
Drtilová, Tereza -- Ďurčanská, Katarína -- Špánik, Ivan -- Furdíková, Katarína
Aromatic profile of varietal wine Zweigeltrebe. In 42nd World Congress of Vine and Wine, 15.-19.7.2019, Geneva, Switzerland. Geneva,: OIV, 2019, p. 456--457. ISBN 978-285-038-0105.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
3.Diskriminácia odrodových slivovíc na základe fenolových a anizolových zlúčenín použitím HPLC
Jakubíková, Michaela -- Sádecká, Jana -- Špánik, Ivan
Discrimination of varietal plum brandies based on phenol and anisole compounds using HPLC. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, p. 13.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
4.Enantioselective analysis of terpenes present in slovak tokaj wines
Khvalbota, Liudmyla -- Machyňáková, Andrea -- Špánik, Ivan
Enatioselektívna analýza terpénov prítomných v slovenských tokajských vínach. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 106--109. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
5.Fotoredukcia CO2 viditeľným žiarením na hybridnom foto-katalyzátore polytiofén-ZSM-5 zeolit
Kianička, Jana -- Čík, Gabriel -- Šeršeň, František -- Špánik, Ivan -- Sokolík, Robert -- Filo, Juraj
Photo-Reduction of CO2 by VIS Light on Polythiophene-ZSM-5 Zeolite Hybrid Photo-Catalyst. Molecules, 24. p. 5.
articles in magazines2019Details
6.Chirálne separácie VOC prítomných v slovenských tokajských vínach
Khvalbota, Liudmyla -- Machyňáková, Andrea -- Špánik, Ivan
Chiral Separation of VOC’s Present in Slovak Tokaj Wines. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, p. 1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
7.Kvantifikácia terpénov a laktónov v tokajských odrodových vínach pomocou sorpčnej extrakcie na miešadielku
Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Quantification of terpenes and lactones with stir-bar sorptive extraction in Tokaj varietal wines. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 247--248. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
8.Modifikácia dynamickej headspace extrakcie pre plynovú chromatografickú analýzu tokajského vína
Vyviurska, Olga -- Hanobiková, Mária -- Špánik, Ivan
Improved dynamic headspace in-tube extraction for gas chromatographic analysis of Tokaj wine. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, p. 245--246. ISBN 978-80-8208-010-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
9.Porovnanie LLE, SPE a SBSE pre extrakciu organických zlúčenín zo vzoriek Tokajských vín
Machyňáková, Andrea -- Khvalbota, Liudmyla -- Špánik, Ivan
Comparison of LLE, SPE and SBSE for the extraction of organic compounds from Tokaj specialty wines. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, p. 1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
10.Porovnanie prchavých organických zlúčenín v cibébach v zdravom hrozne z Tokaja
Furdíková, Katarína -- Machyňáková, Andrea -- Drtilová, Tereza -- Klempová, Tatiana -- Ďurčanská, Katarína -- Špánik, Ivan
Comparison of volatiles in noble-rotten and healthy grape berries of Tokaj. LWT Food Science and Technology, 105. p. 37--47.
articles in magazines2019Details
11.Posúdenie znečistenia riečnych sedimentoch (rieka Vrbas, Bosna a Hercegovina) a vzorky pobrežných pôd ropnými látkami
Koljancic, Nemanja -- Vyviurska, Olga -- Balaban, Milica -- Antic, Mališa -- Špánik, Ivan
Assessment of oil pollution in river sediments (river Vrbas, Bosnia and Herzegovina) and coastal soil samples. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, p. 27.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
12.Rozšírená validácia plynovej chromatografickej metódy na stanovenie esterov vo vínach použitím monolitických materiálov na úpravu vzorky
Vyviurska, Olga -- Gorovenko, Roman -- Panáková, Veronika -- Špánik, Ivan
Extensive Validation of Gas Chromatographic Method for Determination of Esters in Wines Using Monolithic Materials as Preconcentration Step. Food Analytical Methods, 12. p. 791--798.
articles in magazines2019Details
13.Spoľahlivá identifikácia nízko prchavých organických zlúčenín v tokajských odrodových vínach s GC × GC-HRTOFMS
Vyviurska, Olga -- Špánik, Ivan
Reliable identification of uncommon low volatile organic compounds in Tokaj varietal wines with GC×GC-HRTOFMS. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, p. 25.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
14.The optimization of separation conditions for determination of enantiomer ratios of chiral componds in wine samples
Virba, Martin -- Špánik, Ivan
Optimalizácia separačných podmienok pre stanovenie enantiomérnych pomerov chirálnych zlúčenín vo vzorkách vín. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
15.The tracing of chiral organic componds in vintage Tokaj wines
Čuchorová, Justína -- Špánik, Ivan
Sledovanie chirálnych organických zlúčenín v archívnych tokajských vínach. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
16.The utilization of SBSE-GC-TOF-MS for analysis of organic compounds in Tokaj specialty wines
Garančovská, Dominika -- Špánik, Ivan
Využitie SBSE-GC-TOF-MS pre analýzu organických zlúčenín v tokajských výberových vínach. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
17.Využitie monolitických kolón v plynovej chromatografii a superkritickej fluidnej chromatografii
Zajíčková, Zuzana -- Špánik, Ivan
Applications of monolithic columns in gas chromatography and supercritical fluid chromatography. Journal of Separation Science, 42. p. 999--1011.
articles in magazines2019Details
18.Zdravé bobule a cibéby z Tokaja - podrobná štúdia profilu prchavých látok
Furdíková, Katarína -- Machyňáková, Andrea -- Drtilová, Tereza -- Klempová, Tatiana -- Ďurčanská, Katarína -- Špánik, Ivan
Healthy and noble-rotten grape berries from Tokaj - comprehensive study of volatile profile. In 42nd World Congress of Vine and Wine, 15.-19.7.2019, Geneva, Switzerland. Geneva,: OIV, 2019, p. 448--449. ISBN 978-285-038-0105.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.