Jan 28, 2020   11:58 a.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Identification number: 3912
University e-mail: erik.klein [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Study of the Thermodynamics of Naturally Occurring Antioxidants
Written by (author): Ing. Monika Biela
Department: Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Opponent:Ing. Ingrid Jelemenská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium termodynamiky pôsobenia prírodných antioxidantov
Summary:Predložená bakalárska práca sa venuje teoretickému štúdiu termodynamiky antioxidačného pôsobenia 13 prírodných fenolových kyselín. Zamerali sme sa na výpočty reakčných entalpií pre mechanizmus prenosu atómu vodíka (HAT, z angl. Hydrogen Atom Transfer) v prostredí vákua (hypotetickej plynnej fázy) a vody. Na výpočet celkových entalpií študovaných častíc sme použili M06-2X metódu funkcionálu elektrónovej hustoty s bázou funkcií atómových orbitálov 6-311++G**. Efekt rozpúšťadla sme do výpočtov zahrnuli prostredníctvom SMD prístupu. Pre skúmané fenolové kyseliny (deriváty kyseliny benzoovej a škoricovej) a príslušné karboxylové anióny sme vypočítali entalpie disociácie fenolových O–H väzieb, t. j. reakčné entalpie pre mechanizmus HAT. Vypočítané entalpie sme porovnali s údajmi dostupnými v literatúre. Porovnanie entalpií disociácie O–H väzieb nedisociovaných molekúl BDE s hodnotami BDE(A) získanými pre karboxylové anióny nám umožnilo posúdiť vplyv deprotonizácie karboxylovej COOH skupiny na entalpie disociácie fenolových O–H väzieb.
Key words:antioxidant, fenolová kyselina, DFT, entalpia disociácie väzby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited