Dec 15, 2019   7:41 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Identification number: 3912
University e-mail: erik.klein [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Theoretical Study of Antioxidant Action Thermodynamics of Model Phenolic Compounds
Written by (author): Bc. Bernadeta Pelikánová
Department: Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Opponent:Ing. Ingrid Jelemenská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku modelových fenolových zlúčenín
Summary:Predložená práca sa zameriava na výpočty entalpií disociácie O-H väzieb a deprotonizácie O-H skupín fenolu, 15 meta- a 15 para-substituovaných fenolov. Na výpočet príslušných reakčných entalpií sme použili DFT metódu s funkcionálom M06-2X a bázou funkcií atómových orbitálov 6-311++G**. Výpočty sa uskutočnili pre vákuum (hypotetickú plynnú fázu) a pre prostredie benzénu a vody, t. j. modelové nepolárne a polárne rozpúšťadlo. Na opis efektu rozpúšťadla sme použili SMD model polarizovateľného kontinua. Získané výsledky ukazujú, že použitý prístup (SMD) M06-2X/6-311++G** dáva hodnoty entalpií disociácie O-H väzieb a protónových afinít príslušných fenoxidových aniónov v súlade s dostupnými experimentálnymi údajmi. Oproti metóde (IEF-PCM) B3LYP/6-311++G** dáva metóda (SMD) M06-2X/6-311++G** zvyčajne vyššie entalpie disociácie O-H väzieb aj protónové afinity. Efekt substituenta opisujú obe výpočtové metódy prakticky rovnako, významný rozdiel sme zistili len v prípade meta-substituovaných fenolov vo vodnom roztoku.
Key words:antioxidant, fenol, entalpia disociácie väzby, protónová afinita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited