Dec 16, 2019   8:05 a.m. Albína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Identification number: 3912
University e-mail: erik.klein [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Theoretical Study of Thermodynamics of Flavonoids Antioxidant Action
Written by (author): Ing. Erika Senajová
Department: Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Opponent:Ing. Martin Polovka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku flavonoidov
Summary:Cieľom záverečnej práce bolo preskúmať antioxidačné pôsobenie prírodných polyfenolových látok: apigenín, luteolín, tricín, tricetín, fizetín, kvercetín, kamferol, taxifolín a cyanidín. Schopnosť vychytávať voľné radikály môže byť odlišná pri deprotonizovaných zlúčeninách oproti pôvodným nedisociovaným molekulám. V tejto práci sme sa zamerali na štúdium mechanizmu transferu atómu vodíka (HAT) a prvý krok mechanizmu straty protónu s následným transferom elektrónu (SPLET). Problematika oxidácie, antioxidantov a mechanizmov ich pôsobenia je stručne opísaná v kapitole Súčasný stav riešenej problematiky. Ďalšia kapitola sa venuje problematike kvantovej mechaniky molekúl a podrobnejšie predstavuje použité kvantovochemické metódy. Výpočtové detaily a študované molekuly sú uvedené v kapitole Metodika práce. Flavonoidové zlúčeniny sme skúmali z hľadiska homolytického a heterolytického štiepenia fenolových O–H väzieb, charakterizovaných príslušnými reakčnými entalpiami. Vo všetkých výpočtoch sme použili prístup B3LYP/6-311++G**. Efekt rozpúšťadla (benzén a voda) je zahrnutý prostredníctvom IEF-PCM metódy polarizovateľného kontinua. Posledná kapitola sa venuje výsledkom a diskutuje vypočítané reakčné entalpie jednotlivých dejov. V prvej časti sme pri štúdiu mechanizmu HAT zistili, že získané entalpie disociácie O–H väzieb BDE(A) pre deprotonizované formy sú väčšinou nižšie ako BDE nedisociovaných molekúl. Vo všeobecnosti je z termodynamického hľadiska mechanizmus HAT pre fenoxidové anióny termodynamicky preferovaný pred transferom elektrónu (t. j. pred vznikom fenoxylového radikálu). V študovaných prostrediach sme identifikovali preferované radikálové anióny. Druhá časť obsahuje porovnanie reakčných entalpií prvého kroku mechanizmu SPLET, kde sme zistili, že PA(A) sú vyššie ako PA a preto odštiepenie protónu z nedisociovanej molekuly je výhodnejšie v porovnaní s jej deprotonizovanou formou. Z porovnania BDE(A) a PA(A) možno konštatovať, že vo vodnom prostredí je termodynamicky výhodnejší vstup do mechanizmu SPLET.
Key words:protónová afinita, entalpia disociácie väzby, antioxidant, flavonoid

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited