23. 1. 2020  14:22 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Identifikační číslo: 3912
Univerzitní e-mail: erik.klein [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Teoretické štúdium energetiky antioxidačného účinku fenolov
Autor: Ing. Ján Rimarčík, PhD.
Pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Oponent:Ing. Daniel Végh, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Teoretické štúdium energetiky antioxidačného účinku fenolov
Abstrakt:Predložená diplomová práca sa zaoberá štúdiom reakčných entalpií prislúchajúcich jednotlivým krokom troch možných antioxidačných mechanizmov. Okrem mechanizmu prenosu vodíkového atómu (HAT - Hydrogen Atom Transfer) sme študovali aj mechanizmy SET-PT (Single-Electron Transfer - Proton Transfer) a SPLET (Sequential Proton Loss Electron Transfer). Na kvantovochemické výpočty pre15 meta- a 15 para-substituovaných fenolov (ArOH) vo vode, etanole a benzéne sme použili DFT/B3LYP a PCM metódu. Všetky výpočty sa uskutočnili pre bázu atómových orbitálov 6-311++G**. Okrem porovnania vypočítaných reakčných entalpií s dostupnými experimentálnymi alebo teoretickými hodnotami sme získané entalpie korelovali s Hammettovými konštantami. Zistili sme, že Elektrónovo donorné substituenty spôsobujú nárast disociačnej entalpie protónu (PDE) z katiónradikálu ArOH+• (druhý krok SET-PT) a Protónovej afinity fenoxidového aniónu ArO- (reakčná entalpia prvého kroku v SPLET). Elektrónovo akceptorné substituenty zvyšujú entalpiu disociácie O-H väzby, ionizačný potenciál ArOH (prvý krok SET-PT) a entalpiu transferu elektrónu z fenoxidového aniónu ArO- (druhý krok v mechanizme SPLET).Získané výsledky ukazujú, že závislosti reakčných entalpií od Hammetových konštánt môžeme považovať za lineárne alebo približne lineárne. Vypočítané reakčné entalpie v roztokoch pre SET-PT a SPLET mechanizmus vo vode a etanole tlmia efekt substituenta v porovnaní s publikovanými údajmi pre plynnú fázu. Naopak, voda a etanol zosilňujú efekt substituenta na entalpiu disociácie O-H väzby. Benzén tlmí efekt substituenta v menšej miere. Významné tlmenie veľkosti efektu substituenta badať len v prípade protónových afinít meta- a para-substituovaných fenolov a entalpií transferu elektrónu para-substutuovaných fenolov. Benzén taktiež zosilňuje efekt substituenta na entalpiu disociácie O-H väzby. Z termodynamického hľadiska, vstup do mechanizmu SPLET predstavuje pre vodu a etanol najpravdepodobnejší proces, kým pre benzén je mechanizmus HAT najpravdepodobnejšia reakčná cesta. Odštiepenie elektrónu zo študovaných fenolov, charakterizované ionizačným potenciálom (prvý krok mechanizmu SET-PT), predstavuje proces s najväčšími energetickými nárokmi pre všetky tri rozpúšťadlá. Taktiež sme zistili, že protónové afinity, entalpie transferu elektrónu a entalpie disociácie O-H väzby môžu byť úspešne korelované s dĺžkou susednej C-O väzby.
Klíčová slova:BDE, PDE, PA, ETE, DFT/B3LYP, PCM, IP, fenol, antioxidant


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně