26. 1. 2020  0:25 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Identifikačné číslo: 3912
Univerzitný e-mail: erik.klein [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Teoretické štúdium energetiky antioxidačného účinku fenolov
Autor: Ing. Ján Rimarčík, PhD.
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Oponent:Ing. Daniel Végh, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Teoretické štúdium energetiky antioxidačného účinku fenolov
Abstrakt:Predložená diplomová práca sa zaoberá štúdiom reakčných entalpií prislúchajúcich jednotlivým krokom troch možných antioxidačných mechanizmov. Okrem mechanizmu prenosu vodíkového atómu (HAT - Hydrogen Atom Transfer) sme študovali aj mechanizmy SET-PT (Single-Electron Transfer - Proton Transfer) a SPLET (Sequential Proton Loss Electron Transfer). Na kvantovochemické výpočty pre15 meta- a 15 para-substituovaných fenolov (ArOH) vo vode, etanole a benzéne sme použili DFT/B3LYP a PCM metódu. Všetky výpočty sa uskutočnili pre bázu atómových orbitálov 6-311++G**. Okrem porovnania vypočítaných reakčných entalpií s dostupnými experimentálnymi alebo teoretickými hodnotami sme získané entalpie korelovali s Hammettovými konštantami. Zistili sme, že Elektrónovo donorné substituenty spôsobujú nárast disociačnej entalpie protónu (PDE) z katiónradikálu ArOH+• (druhý krok SET-PT) a Protónovej afinity fenoxidového aniónu ArO- (reakčná entalpia prvého kroku v SPLET). Elektrónovo akceptorné substituenty zvyšujú entalpiu disociácie O-H väzby, ionizačný potenciál ArOH (prvý krok SET-PT) a entalpiu transferu elektrónu z fenoxidového aniónu ArO- (druhý krok v mechanizme SPLET).Získané výsledky ukazujú, že závislosti reakčných entalpií od Hammetových konštánt môžeme považovať za lineárne alebo približne lineárne. Vypočítané reakčné entalpie v roztokoch pre SET-PT a SPLET mechanizmus vo vode a etanole tlmia efekt substituenta v porovnaní s publikovanými údajmi pre plynnú fázu. Naopak, voda a etanol zosilňujú efekt substituenta na entalpiu disociácie O-H väzby. Benzén tlmí efekt substituenta v menšej miere. Významné tlmenie veľkosti efektu substituenta badať len v prípade protónových afinít meta- a para-substituovaných fenolov a entalpií transferu elektrónu para-substutuovaných fenolov. Benzén taktiež zosilňuje efekt substituenta na entalpiu disociácie O-H väzby. Z termodynamického hľadiska, vstup do mechanizmu SPLET predstavuje pre vodu a etanol najpravdepodobnejší proces, kým pre benzén je mechanizmus HAT najpravdepodobnejšia reakčná cesta. Odštiepenie elektrónu zo študovaných fenolov, charakterizované ionizačným potenciálom (prvý krok mechanizmu SET-PT), predstavuje proces s najväčšími energetickými nárokmi pre všetky tri rozpúšťadlá. Taktiež sme zistili, že protónové afinity, entalpie transferu elektrónu a entalpie disociácie O-H väzby môžu byť úspešne korelované s dĺžkou susednej C-O väzby.
Kľúčové slová:BDE, PDE, PA, ETE, DFT/B3LYP, PCM, IP, fenol, antioxidant


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene