Jan 27, 2020   4:35 p.m. Bohuš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Identification number: 3912
University e-mail: erik.klein [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Theoretical Study of Antioxidant Potention of Sterols
Written by (author): Ing. Peter Škorňa, PhD.
Department: Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Teoretické štúdium antioxidačného potenciálu sterolov
Summary:Oxidácia zohráva významnú rolu pri starnutí organizmov i syntetických polymérnych materiálov. V predloženej práci sme sa zamerali na oxidáciu, resp. možné antioxidačné pôsobenie sterolov. Pre sériu šiestich (delta)5-sterolov -- avenasterol, kampesterol, brassikasterol, cholesterol, sitosterol a stigmasterol -- sme kvantovochemickými metódami vypočítali entalpie disociácie vybraných C--H a O--H väzieb (BDE, Bond Dissociation Enthalpy) predstavujúce reakčnú entalpiu pre mechanizmus transferu atómu vodíka (HAT, Hydrogen Atom Transfer). Kapitola Súčasný stav riešenej problematiky sa venuje problematike oxidácie, antioxidantov, mechanizmov pôsobenia primárnych antioxidantov, sterolom a ich oxidácii. Samostatná kapitola uvádza krátky prehľad kvantovochemických metód. V kapitole Metodika práce uvádzame informácie k použitým kvantovochemickým metódam DFT/B3LYP/6-31G* a AM1. Kapitola Výsledky a diskusia prezentuje a diskutuje vypočítané DFT entalpie disociácie príslušných O--H a C--H väzieb pre študovaný mechanizmus HAT. Zistili sme, že energeticky najvýhodnejšie je rozštiepenie väzby C7--H, kde hodnoty BDE sú pre všetky študované steroly prakticky identické: 332--333 kJ mol--1. Ostatné dve študované centrá oxidačného ataku (O--H väzba na uhlíku C3 a C25--H väzba) majú hodnoty BDE vyššie približne o 40--60 kJ mol--1. Porovnaním vypočítaných hodnôt BDE s BDE O--H skupiny v molekulách tokoferolov sme zistili, že BDE C7--H väzby sú asi o 15 kJ mol--1 vyššie ako publikovaná hodnota pre (delta)-tokoferol. Získané výsledky korešpondujú so závermi publikovaných experimentálnych štúdií zaoberajúcich sa oxidáciou sterolov a vznikajúcich produktov. Hodnoty (delta)BDE (rozdiely BDE skúmaných centier vztiahnuté na hodnotu BDE väzby C7--H) sme vypočítali aj semiempirickou metódou AM1. Pre stigmasterol sme týmto prístupom preskúmali aj BDE ďalších pätnástich C--H väzieb. Výsledky ukázali, že väzba C20--H má BDE ešte nižšie ako väzba C7--H. Toto indikuje, že k oxidatívnemu ataku môžu aj v bočnom reťazci sterolov podliehať tie C--H väzby, kde je vodík naviazaný na uhlíku v (alfa)-pozícii k dvojitej C=C väzbe.
Key words:oxidácia, antioxidant, steroly, entalpia disociácie väzby, BDE

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited