Nov 22, 2019   9:28 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Identification number: 3912
University e-mail: erik.klein [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Thermodynamic Study of Antioxidant Action of Naturally Occurring and Model Compounds
Written by (author): Ing. Adam Vagánek, PhD.
Department: Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Milan Remko, DrSc.
Opponent 2:doc. Mgr. Pavel Neogrády, Dr.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium termodynamiky antioxidačného pôsobenia prírodných a modelových zlúčenín
Summary:Dizertačná práca je zameraná na štúdium termodynamiky antioxidačného pôsobenia prírodných a modelových zlúčenín prostredníctvom metód kvantovej chémie. Pre prírodné polyfenolové látky - flavonoidy a izoflavonoidy - sme preskúmali termodynamiku troch mechanizmov pôsobenia primárnych antioxidantov, vrátane vplyvu prostredia a štruktúrnych rozdielov medzi molekulami na reakčné entalpie charakterizujúce tieto mechanizmy. Výpočty v plynnej fáze ukázali, že rozdiely v štruktúre (izo)flavonoidov majú značný vplyv na študované reakčné entalpie. Hodnoty reakčných entalpií v benzéne a vo vode potvrdili fakt, že rozpúšťadlo má významný vplyv na reakčné entalpie pri dvojkrokových mechanizmoch, kde vystupujú elektricky nabité štruktúry. Našli sme termodynamicky preferovaný mechanizmus v skúmaných prostrediach a identifikovali, ktoré OH skupiny sú termodynamicky preferovanými donormi atómu vodíka, alebo protónu. V prípade sterolov sme vypočítali entalpie disociácie O-H a C-H väzieb, ktoré doteraz neboli kvantifikované experimentálne, ani teoreticky. Ukázali sme, že experimentálne identifikovaným miestam oxidačného ataku v molekulách sterolov zodpovedajú najnižšie hodnoty entalpie disociácie príslušných C-H väzieb. Vykonali sme aj výpočty entalpií disociácie C-H väzieb vybraných jednoduchých organických zlúčenín, pre ktoré sú dostupné experimentálne hodnoty, aby sme potvrdili spoľahlivosť výpočtového prístupu zvoleného pri štúdiu sterolov. Pre tieto zlúčeniny sme korelovali vypočítané hodnoty 13C NMR chemických posunov s vypočítanými entalpiami disociácie C-H väzieb. Lineárnu závislosť sme získali iba pre študované alkány a cykloalkány. Z modelových zlúčenín sa skúmali para- a meta-substituované anilíny s cieľom preštudovať vplyv substituenta na entalpie disociácie N-H väzby. Zistili sme, že použité DFT funkcionály opisujú efekt substituentov uspokojivo, kým DFTB metóda na tento účel nie je vhodná. Vplyv substituenta na entalpie disociácie N-H väzby sme korelovali s Hammettovými konštantami. Za uspokojivo lineárnu možno považovať len závislosť pre para-substituované anilíny, pretosme skúsili opísať efekt substituenta vybranými geometrickými parametrami - našli sme vhodné deskriptory vplyvu substituenta na hodnoty BDE N-H väzby. Neskôr sme ukázali, že tieto deskriptory sú aplikovateľné aj na para- a meta-substituované tiofenoly.
Key words:DFT, flavonoid, sterol, anilín, efekt substituenta, antioxidant

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited