Dec 11, 2019   9:06 a.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Identification number: 3912
University e-mail: erik.klein [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Thermodynamics Study of Antioxidant Action of Natural and Model Compounds
Written by (author): Ing. Desana Hlbocká
Department: Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium termodynamiky antioxidačného pôsobenia prírodných a modelových látok
Summary:V predloženej práci sme študovali termodynamiku antioxidačného účinku vitamínu C a štyroch modelových zlúčenín so štruktúrou podobnou chrómanolovej jednotke tokoferolov. Pomocou kvantovochemických prístupov: (i) semiempirickej AM1 metódy a (ii) B3LYP/6-311++G** metódy funkcionálu elektrónovej hustoty sme vypočítali entalpie disociácie O--H väzby, ionizačné potenciály, entalpie disociácie protónu, protónové afinity a entalpie transferu elektrónu v plynnej fáze. Tieto reakčné entalpie súvisia s tromi mechanizmami antioxidačného pôsobenia fenolových látok: transfer atómu vodíka (HAT), transfer elektrónu nasledovaný transferom protónu (SET-PT) a strata protónu nasledovaná transferom elektrónu (SPLET). Druhá kapitola, Súčasný stav riešenej problematiky, sa v stručnosti venuje oxidácii syntetických a prírodných polymérov. Časť o antioxidantoch je zameraná najmä na vitamíny C a E. Tretia kapitola stručne prezentuje metódy výpočtovej chémie. V časti Metodika práce sú zhrnuté použité výpočtové prístupy a detaily výpočtov. Kapitola Výsledky a diskusia obsahuje tabuľky vypočítaných reakčných entalpií a ich dôkladný rozbor. Získané údaje sme porovnali s publikovanými hodnotami pre tokoferoly a chrómanoly. Mechanizmy SET-PT a SPLET, v ktorých vystupujú nabité častice, nie sú z termodynamického hľadiska v plynnej fáze preferované. Avšak publikované údaje pre tokoferoly a iné fenolové antioxidanty naznačujú, že v prostredí polárnych solventov môže mechanizmus SPLET dominovať.
Key words:vitamín E, antioxidant, lapač voľných radikálov, vitamín C

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited