Nov 19, 2019   3:20 a.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Identification number: 3912
University e-mail: erik.klein [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Thermodynamics Study of Antioxidant Action of Natural and Model Compounds - Vitamin K
Written by (author): Ing. Tatiana Jankovichová
Department: Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium termodynamiky antioxidačného pôsobenia prírodných a modelových látok - vitamíny K
Summary:Prostredníctvom semiempirickej AM1 metódy a prístupom funkcionálu elektrónovej hustoty B3LYP/6-311++G** sme preštudovali termodynamiku homolytického a heterolytického štiepenia O--H a N--H väzieb pre zložky vitamínu K v plynnej fáze. Pre mechamizmus transferu atómu vodíka sme vypočítali entalpie disociácie O--H a N--H väzieb vitamínu K4, protonizovaných i neprotonizovaných foriem vitamínov K5 a K7. Pre dvojkrokový mechanizmus SET-PT sme vypočítali ionizačné potenciály a entalpie disociácie protónu z O--H a N--H väzieb. Pre druhý dvojkrokový mechanizmus, SPLET, sme vypočítali protónové afinity a entalpie transferu elektrónu. Druhá kapitola, Súčasný stav riešenej problematiky, stručne opisuje oxidáciu ako radikálovú reťazovú reakciu a mechanizmy antioxidačného pôsobenia primárnych antioxidantov. Metódy teoretickej chémie prezentuje nasledujúca kapitola. Časť Metodika práce opisuje použité kvantovochemické prístupy a detaily vykonaných výpočtov. Kapitola Výsledky a diskusia sumarizuje vypočítané hodnoty reakčných entalpií. Výsledky sme podrobili dôkladnej analýze, aby sme objasnili vzťah medzi štruktúrou a jednotlivými reakčnými entalpiami. Ukázali sme, že protonizácia amino skupiny vitamínov K5 a K7 značne ovplyvňuje študované reakčné entalpie v plynnej fáze, rozdiely dosahujú stovky kJ mol--1. Prezentované výsledky sme porovnali s publikovanými reakčnými entalpiami pre fenol a tokoferoly. Reakčné entalpie OH skupiny vitamínu K4 a neutrálnych foriem vitamínov K5 a K7 sú blízke príslušným hodnotám pre tokoferoly.
Key words:menadiol, vitamín K, protonizované formy, oxidácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited