Nov 19, 2019   12:23 p.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Identification number: 3912
University e-mail: erik.klein [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Theoretical study of selected bond dissociation enthalpies in sterols
Written by (author): Ing. Peter Škorňa, PhD.
Department: Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Opponent:Ing. Stanislava Šoralová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Teoretické štúdium entalpií homolytického štiepenia vybraných väzieb v steroloch
Summary:V predloženej práci sme študovali termodynamiku prvého kroku oxidácie, resp. možného antioxidačného pôsobenia sterolov. Pre sedem prírodných sterolov -- ergosterol, dehydroergosterol, (delta)5,7-cholesterol, ergosta-4,7,22E-trién-3(beta)-ol, vernosterol, lanosterol a zymosterol -- sme DFT metódou vypočítali entalpie disociácie O--H a vybraných C--H väzieb (BDE, Bond Dissociation Enthalpy), ktoré predstavujú reakčnú entalpiu homolytického rozštiepenia danej väzby v mechanizme transferu atómu vodíka (HAT, Hydrogen Atom Transfer). Kapitola Súčasný stav riešenej problematiky poskytuje stručný prehľad o problematike oxidácie, antioxidantov, sterolov a ich oxidácie. Samostatná kapitola je venovaná prehľadu kvantovochemických metód. Kapitola Metodika práce a metódy skúmania uvádza štruktúry študovaných molekúl a uvádza detaily k B3LYP/6-31G* výpočtom. V tejto práci sme optimalizovali geometrie a vypočítali celkové entalpie sterolov a z nich vytvorených radikálov -- spolu pre 56 častíc. Kapitola Výsledky a diskusia uvádza a analyzuje vypočítané entalpie disociácie príslušných O--H a C--H väzieb z hľadiska štruktúrnych podobností, resp. rozdielov medzi skúmanými sterolmi. Z termodynamického hľadiska je najvýhodnejšie rozštiepenie väzby C14--H v molekule (delta)5,7-cholesterolu. Podobne sú významnými centrami oxidačného ataku väzby C14--H v ergosterole a dehydroergosterole. BDE ostatných C--H väzieb sa pohybujú v rozsahu približne 300--360 kJ mol--1. Hydroxylová skupina na uhlíku C3 nepatrí medzi významnejšie centrá oxidačného ataku. O--H BDE nadobúdajú prakticky rovnaké hodnoty pre všetky steroly a sú približne o 100 kJ mol--1 vyššie oproti najnižším hodnotám C--H BDE. Získané výsledky korešpondujú s výsledkami teoretického štúdia oxidácie (delta)5- a (delta)7-sterolov i závermi experimentálnych štúdií oxidácie sterolov.
Key words:sterol, oxidácia, mechanizmus transferu vodíka, entalpia disociácie väzby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited