Nov 17, 2019   11:00 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Identification number: 3912
University e-mail: erik.klein [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Theoretical Study of Antioxidant Action of Natural and Model Compounds
Written by (author): Ing. Peter Poliak, PhD.
Department: Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Opponent:Ing. Stanislava Šoralová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného pôsobenia prírodných a modelových látok
Summary:V tejto práci boli vypočítané hodnoty entalpií disociácie (BDE) C--H väzieb a ionizačné potenciály (IP) 23 jednoduchých uhľovodíkov a ketónov v plynnej fáze použitím metód funkcionálu elektrónovej hustoty. Získané hodnoty BDE a IP boli korelované s experimentálnymi dátami. Linearitu príslušných závislostí možno považovať za veľmi dobrú (R > 0,990). Hodnoty C--H BDE získané funkcionálom B3LYP sú bližšie k experimentálnym hodnotám ako hodnoty z funkcionálu PBE0 pre obe použité bázy atómových orbitálov (AO). Báza AO 6-31G* s oboma funkcionálmi poskytuje správnejšie výsledky ako báza AO 6-311++G**. Použitím získanej závislosti BDEexp = f(BDEcalc) je možne predpovedať experimentálne hodnoty BDE C--H väzieb pre niektoré štruktúrne podobné molekuly výlučne pomocou výpočtu. Výsledky v tejto práci tiež dokazujú, že hodnoty BDE závisia najmä od celkových elektrónových energií. Vplyv ostatných príspevkov je zanedbateľný a takmer konštantný pre všetky sledované molekuly. Hodnoty IP a chemických posunov 13C NMR (delta) boli otestované ako deskriptory BDE C--H väzieb použitím dát získaných prístupom B3LYP/6-31G*. Medzi hodnotami IP a C--H BDE je v sade jednoduchých alkánov a alkénov/cykloalkénov náznak lineárnej závislosti. Naopak pre cykloalkány a alifatické karbonylové zlúčeniny nebola nájdená žiadna korelácia týchto veličín. V prípade 13C NMR delta sa ukazuje korelácia s hodnotami BDE C--H väzieb v sade alkánov a cykloalkánov, ale v ostatných skupinách molekúl neboli nájdené trendy medzi týmito dvoma veličinami. Použitím prístupu B3LYP/6-311++G** v plynnej fáze boli vypočítané hodnoty BDE C--H väzieb v 10 rôznych karotenoidoch. Získané hodnoty sú podobné vypočítaným hodnotám BDE O--H a C--H väzieb v zlúčeninách s preukázaným alebo predpokladaným antioxidačným účinkom (tokoferoly, flavonoidy a steroly). Ukazuje sa, že hodnoty BDE nie sú jedinou veličinou určujúcou antioxidačný potenciál karotenoidov. Tieto hodnoty výrazne závisia od stability vzniknutého radikálu. V radikáloch boli preskúmané štruktúrne zmeny a rozdelenie spinovej hustoty. Z prezentovaných výsledkov vyplýva, že stabilita radikálu je daná hlavne možnosťami delokalizácie nespáreného elektrónu pozdĺž polyénového reťazca. Chemické posuny uhlíkov karotenoidov v 13C NMR boli otestované ako deskriptory hodnôt BDE C--H väzieb. Získala sa závislosť BDEcalc = f(1/delta_calc^3) s prijateľným korelačným koeficientom R = 0,968.
Key words:antioxidant, karotenoid, chemický posun, entalpia disociácie väzby, deskriptor, DFT

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited