Nov 12, 2019   7:11 p.m. Svätopluk
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Identification number: 3912
University e-mail: erik.klein [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Thermodynamic Study of Antioxidant Action of Model and Naturally Occurring Compounds
Written by (author): Ing. Erika Senajová
Department: Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Opponent:doc. Ing. Martin Breza, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium termodynamiky antioxidačného pôsobenia modelových a prírodných látok
Summary:Predložená práca sa venuje teoretickému štúdiu termodynamiky modelových a prírodných polyfenolových antioxidantov vo vákuu, benzéne a vode. Na výpočet reakčných entalpií pôsobenia primárnych antioxidantov sme použili metódu funkcionálu elektrónovej hustoty B3LYP/6-311++G**. Pre hydrochinón a katechol ako modelové látky sme preskúmali všetky tri mechanizmy, kde produktom homolytického a heterolytického štiepenia oboch OH skupín bol príslušný biradikál. Reakčné entalpie vzniku chinónov z fenoxylových radikálov neboli doteraz skúmané. Preštudovali sme aj reakčné entalpie homolytického štiepenia O--H väzby vo fenoxidových aniónoch hydrochinónu a katecholu. Pre prírodné flavonoly kvercetín a kamferol sme tiež študovali transfer atómu vodíka z fenoxidových aniónov. Vypočítané entalpie disociácie O--H väzieb prinášajú nový pohľad na termodynamiku antioxidačného pôsobenia flavonoidov. Získané výsledky ukazujú, že OH skupiny prítomné vo fenoxidových aniónoch kvercetínu a kamferolu môžu ľahšie poskytnúť atóm vodíka než pôvodné nedisociované molekuly bez ohľadu na prostredie.
Key words:primárne antioxidanty, flavonoidy, DFT

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited