Jan 25, 2020   8:53 a.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Identification number: 3912
University e-mail: erik.klein [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Study of the antioxidant action thermodynamics of model and natural compounds
Written by (author): Ing. Peter Škorňa, PhD.
Department: Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Milan Remko, DrSc.
Opponent 2:doc. Mgr. Pavel Neogrády, Dr.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium termodynamiky antioxidačného účinku modelových a prírodných zlúčenín
Summary:Dizertačná práca je zameraná najmä na kvantovochemické štúdium termodynamiky antioxidačného pôsobenia prírodných a modelových zlúčenín. Pre sériu siedmich prirodzene sa vyskytujúcich sterolov a pätnástich steroidových jadier sme preskúmali entalpie disociácie O-H a vybraných C-H väzieb (BDE) s cieľom identifikovať najpravdepodobnejšie miesta oxidačného ataku a kvantifikovať entalpie disociácie príslušných väzieb. Štyri najnižšie hodnoty BDE siedmich študovaných sterolov boli získané pre väzbu C14-H na sterolovom jadre. Podobne aj ďalšie tri reakčné centrá s najnižšou energiou sa nachádzajú na sterolovom jadre. Možno teda konštatovať, že homolytické rozštiepenie C-H väzieb prebieha prednostne na sterolovom jadre. V prípade substituovaných benzéntelúrových zlúčenín sme preskúmali entalpie disociácie Te-H väzby pre energeticky výhodnejší pi stav. Vplyv substituenta na BDE Te-H väzby sme korelovali s Hammettovými konštantami. Rovnakým výpočtovým postupom sme získali aj BDE O-H, S-H a Se-H väzby substituovaných fenolov, tiofenolov a benzénselenolov a porovnali sme výsledky všetkých štyroch typov molekúl. Pre tri vitaméry vitamínu B6 (pyridoxol, pyridoxamín a pyridoxal) a ich metabolit (kyselinu pyridoxovú) sme preskúmali termodynamiku troch mechanizmov antioxidačného pôsobenia pre OH skupinu na aromatickom jadre vrátane vplyvu prostredia. Výpočty v plynnej fáze jasne naznačujú, že jednotlivé štruktúry majú značný vplyv na reakčné entalpie daných molekúl. Podobne, aj hodnoty reakčných entalpií študovaných molekúl v benzéne a vo vode potvrdili skutočnosť, že rozpúšťadlo má významný vplyv na dvojkrokové mechanizmy, kde vystupujú elektricky nabité častice. Z modelových zlúčenín sme študovali para- a meta- substituované anilíny s cieľom nájsť vhodné typy deskriptorov efektu substituenta na hodnoty BDE N-H väzby. Ako najvhodnejšie deskriptory sa ukázali geometrické parametre, pri ktorých možno opísať vplyv substituenta jednou závislosťou pre obe pozície. Vplyv substituenta na O-H BDE, resp. entalpie deprotonizácie karboxylovej skupiny bol preskúmaný aj v prípade para- a meta- substituovaných derivátov kyseliny benzoovej.
Key words:DFT, benzéntelurol, antioxidant, BDE, PA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited