5. 4. 2020  6:48 Miroslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.
Identifikační číslo: 3934
Univerzitní e-mail: svetozar.katuscak [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Vplyv pH a zrieďovacieho faktora na distribúciu sodíka a neprocesových prvkov v procese prania vo výrobe sulfátovej buničiny
Autor: Ing. Eva Gemzická, PhD.
Pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.
Oponent 1:prof. RNDr. František Kačík, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. František Potuček, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv pH a zrieďovacieho faktora na distribúciu sodíka a neprocesových prvkov v procese prania vo výrobe sulfátovej buničiny
Abstrakt:Problematika neprocesových prvkov je všeobecne známa pri všetkých procesoch výroby buničín -- sulfitovej, sulfátovej a iných druhov modifikovaných výrob buničín. Dizertačná práca pojednáva o zdrojoch, zastúpení a vplyvoch procesových a neprocesových prvkov v procese výroby sulfátovej buničiny. Zameriava sa na distribúciu iónov prvkov Na+, K+, Ca2+ a Mg2+ v procese prania, kde dochádza k rozdeleniu procesových a neprocesových prvkov (PaNP) do kvapalnej fázy (filtrátu) a do tuhej fázy (vlákna buničiny). Tento proces je kľúčovým pre rozdeľovanie PaNP do jednotlivých fáz v závislosti od parametrov výroby. Sodík je procesový prvok. Vo forme alkálií je potrebné udržať ho v procese výroby buničiny z pohľadu chodu technológie a ekonomiky výroby. Draslík, vápnik a horčík sú neprocesové prvky (NP), sú zložkami nánosov v technológii a je výhodnejšie, aby sa naviazané na buničinové vlákna odstránili z procesu. Prenos horčíka s buničinou do ďalších oxidačných stupňov v bielení je akceptovateľný vzhľadom na jeho aktívny prínos pri eliminácii hydroxy radikálov zúčastňujúcich sa degradačných reakcií celulózových reťazcov v buničine. Cieľom práce je zistiť, ako sa rozdeľujú vápnik, draslík, sodík a horčík medzi fázu buničiny a fázu výluhu pri zmene parametrov -- pH, type pracieho média a pri rôznych koncentráciách jednotlivých prvkov. Výsledkom dizertačnej práce sú zaujímavé pozorovania pri troch sériách pokusov -- A, B, C. V sérii pokusov A sa sledoval vplyv pH a typu pracieho média na rozdelenie vápnika a horčíka, a to pri reakčnej teplote 90 °C , reakčnom čase 75 minút a pri pH od 2 -- 13. Z výsledkov pokusov série A v laboratórnych podmienkach sa zistilo, že pri nižších koncentráciách v pripravenej zmesi buničiny a pracieho média má druh pracieho média vplyv na sorpciu Ca2+ a Mg2+ v buničine. Prvky sa viažu na buničine viac pri použití prevádzkového filtrátu, oproti použitiu deionizovanej vody. V binárnej zmesi prvkov sa horčík viaže na buničinu viac ako vápnik. Vyššie pH sa prejavilo zvýšením sorpcie Ca2+ a Mg2+ na buničinu. V sérii pokusov B sa sledoval vplyv pH a zrieďovacieho faktora na rozdelenie vápnika a horčíka pri reakčnej teplote 80 °C a reakčnom čase 75 minút pri pH 8 -- 12. V sérii pokusov C sa sledoval vplyv pH a zrieďovacieho faktora na rozdelenie sodíka a draslíka, a to pri reakčnej teplote 80 °C, reakčnom čase 75 minút a pri pH 8 -- 12. Pri porovnaní sorpcie Na+, K+, Ca2+ a Mg2+ v pokusoch (B a C) vyplýva, že najväčší vplyv pH sa prejaví pri sorpcii Mg2+ na buničinu, pričom zlomovým pH je hodnota 10. Od pH 10 sa koncentrácia Mg2+ v buničine pri ZF 1,5 a ZF 2,5 prudko zvyšuje. Pri pH 10 sa so zvyšujúcim zrieďovacím faktorom zvyšuje koncentrácia sodíka, ale aj draslíka v buničine. Pri pH 12 sa so zvyšujúcim zrieďovacím faktorom koncentrácia vápnika v buničine znižuje. Sorpcia Ca2+ má opačný trend ako sorpcia Na+ a K+ na buničinu. Všeobecne možno konštatovať, že rozdelenie prvkov medzi kvapalnú a tuhú fázu je ovplyvnené súčasne koncentráciou prvkov v zmesi, pH a typom pracieho média prípadne zrieďovacím faktorom. Pre jednotlivé pokusy sa vytvorili matematické závislosti, ktoré popisujú vplyv pH na sorpciu prvkov pri rôznych koncentráciách prvkov v reakčnej zmesi, pri rôznom druhu pracieho média a zrieďovacieho faktora. Prínosom je vytvorenie matematických modelov rozdelenia prvkov a sledovaných faktorov a zostavenie jednej matematickej rovnice, kde sa zahrnuli koncentrácie prvkov v reagujúcej zmesi, pH, pracie médium prípadne zrieďovací faktor. Získali sa podklady pre lepšie pochopenie účinkov procesových a neprocesových prvkov v procese výroby sulfátovej buničiny, regulácie procesových a neprocesových prvkov, k zlepšeniu procesu, ku skorej indikácii strát procesových prvkov a kumulácii neprocesových prvkov.
Klíčová slova:proces prania, vplyv pH, rozdeľovací koeficient, procesové a neprocesové prvky

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně