28. 2. 2020  0:33 Zlatica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.
Identifikační číslo: 3934
Univerzitní e-mail: svetozar.katuscak [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Modelovanie prestupu tepla a rozpoznávanie kvalitatívnych tried v oblasti spracovania lignocelulózových materiálov
Autor: Ing. Attila Szitás, PhD.
Pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Ján Stopka, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Modelovanie prestupu tepla a rozpoznávanie kvalitatívnych tried v oblasti spracovania lignocelulózových materiálov
Abstrakt:Riešenie úloh spojených s tepelnými procesmi v lignocelulózových materiáloch vzhľadom na ich zložitú nehomogénnu štruktúru a anizotrópny charakter si vyžaduje špecifický prístup, spočívajúci vo fyzikálno-matematickom modelovaní procesu a výpočte nestacionárnych teplotných polí v materiáloch. V rámci práce boli vyvinuté a aplikované metódy na určenie teplotnej vodivosti zväzku papiera a bol preukázaný výrazný vplyv štruktúry papiera a jednotlivých hárkov na teplotnú vodivosť zväzku papiera v rôznych smeroch. Tieto poznatky sa následne využili pri modelovaní technologického procesu používaného pri stabilizácii tradičných nosičov informácií, pri matematickom modelovaní ohrevu modelovej knihy pri rôznych podmienkach. Pozornosť sa tiež venovala možnostiam objektívneho hodnotenia vplyvov rôznych technologických procesov a starnutia na tradičné nosiče informácií. Vyvíjal sa modulárny softvér na rozpoznávanie a meranie distribúcie optických vlastností na geometrických povrchoch doskových a listových materiáloch. Softvér bol použitý napríklad pri stanovení distribúcie MgO v priečnom reze papiera, pri hodnotení rovnomernosti vákuovo-tlakovej impregnácie papiera deacidifikačnými roztokmi, na rozpoznávanie rôznych druhov drevín na základe ich sfarbenia pomocou neurónovej siete, logistickou regresiou a diskriminačnou analýzou. Ďalej v rámci tejto práce sa vyvinula metóda založená na optických vlastnostiach na objektívne hodnotenie vplyvov technologických procesov a starnutia tradičných nosičov informácií, a bola použitá na kvantifikáciu rozpoznateľnosti znakov v závislosti od zmeny pozadia, t.j. podkladového materiálu. Preukázalo sa, že medzi objektívne meraným jasom a optickým kontrastom na jednej strane a psychometricky hodnoteným percentom správne rozpoznaných znakov pri rôznych vzdialenostiach textu od oka pozorovateľa, na papieri s rôznym jasom je nelineárna závislosť. Taktiež bolo preukázané, že zníženie optického kontrastu medzi znakom a pozadím nezhoršuje resp. nezlepšuje schopnosť čitateľa rozpoznať písmeno pri vyššej hodnote optického kontrastu vo významnej miere. Dá sa predpokladať, že vplyvom starnutia sa nemusí čitatelnosť kníh a dokumentov zhoršiť, dokonca naopak, v niektorých prípadoch sa môže aj zlepšiť. Uvedené zistenia je možné využiť na rýchlejšie a objektívnejšie hodnotenie optických vlastností dokumentov a následne pri riadení a optimalizácii procesov ako napríklad sušenie, konzervovanie, modifikácia vlastností, nakoľko procesy musia byť vykonané tak, aby zmena kvality informácii v dokumente bola minimálna.
Klíčová slova:teplotná vodivosť, kniha, rozpoznateľnosť a vidiťelnosť

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně