7. 4. 2020  22:33 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.
Identifikačné číslo: 3934
Univerzitný e-mail: svetozar.katuscak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Modelovanie prestupu tepla a rozpoznávanie kvalitatívnych tried v oblasti spracovania lignocelulózových materiálov
Autor: Ing. Attila Szitás, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Ján Stopka, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modelovanie prestupu tepla a rozpoznávanie kvalitatívnych tried v oblasti spracovania lignocelulózových materiálov
Abstrakt:Riešenie úloh spojených s tepelnými procesmi v lignocelulózových materiáloch vzhľadom na ich zložitú nehomogénnu štruktúru a anizotrópny charakter si vyžaduje špecifický prístup, spočívajúci vo fyzikálno-matematickom modelovaní procesu a výpočte nestacionárnych teplotných polí v materiáloch. V rámci práce boli vyvinuté a aplikované metódy na určenie teplotnej vodivosti zväzku papiera a bol preukázaný výrazný vplyv štruktúry papiera a jednotlivých hárkov na teplotnú vodivosť zväzku papiera v rôznych smeroch. Tieto poznatky sa následne využili pri modelovaní technologického procesu používaného pri stabilizácii tradičných nosičov informácií, pri matematickom modelovaní ohrevu modelovej knihy pri rôznych podmienkach. Pozornosť sa tiež venovala možnostiam objektívneho hodnotenia vplyvov rôznych technologických procesov a starnutia na tradičné nosiče informácií. Vyvíjal sa modulárny softvér na rozpoznávanie a meranie distribúcie optických vlastností na geometrických povrchoch doskových a listových materiáloch. Softvér bol použitý napríklad pri stanovení distribúcie MgO v priečnom reze papiera, pri hodnotení rovnomernosti vákuovo-tlakovej impregnácie papiera deacidifikačnými roztokmi, na rozpoznávanie rôznych druhov drevín na základe ich sfarbenia pomocou neurónovej siete, logistickou regresiou a diskriminačnou analýzou. Ďalej v rámci tejto práce sa vyvinula metóda založená na optických vlastnostiach na objektívne hodnotenie vplyvov technologických procesov a starnutia tradičných nosičov informácií, a bola použitá na kvantifikáciu rozpoznateľnosti znakov v závislosti od zmeny pozadia, t.j. podkladového materiálu. Preukázalo sa, že medzi objektívne meraným jasom a optickým kontrastom na jednej strane a psychometricky hodnoteným percentom správne rozpoznaných znakov pri rôznych vzdialenostiach textu od oka pozorovateľa, na papieri s rôznym jasom je nelineárna závislosť. Taktiež bolo preukázané, že zníženie optického kontrastu medzi znakom a pozadím nezhoršuje resp. nezlepšuje schopnosť čitateľa rozpoznať písmeno pri vyššej hodnote optického kontrastu vo významnej miere. Dá sa predpokladať, že vplyvom starnutia sa nemusí čitatelnosť kníh a dokumentov zhoršiť, dokonca naopak, v niektorých prípadoch sa môže aj zlepšiť. Uvedené zistenia je možné využiť na rýchlejšie a objektívnejšie hodnotenie optických vlastností dokumentov a následne pri riadení a optimalizácii procesov ako napríklad sušenie, konzervovanie, modifikácia vlastností, nakoľko procesy musia byť vykonané tak, aby zmena kvality informácii v dokumente bola minimálna.
Kľúčové slová:teplotná vodivosť, kniha, rozpoznateľnosť a vidiťelnosť

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene