Oct 27, 2020   7:05 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Identification number: 3952
University e-mail: peter.szolcsanyi [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)

     
     Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Synthesis and properties of novel TEMPO/PROXYL conjugates
Written by (author):
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Miroslav Kavala, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Syntéza a vlastnosti nových TEMPO/PROXYL konjugátov
Summary:
Diplomová práca zahŕňa literárnu rešerš o stabilných organických radikáloch, karbodiimidoch a 2-(pyridín-2-yl)-1H-benzimidazole (PyBzim-e). Hlavným cieľom práce bola syntetická príprava TEMPO konjugátu s PyBzim-om a nových TEMPO/PROXYL konjugátov polyolov, aminoalkoholov resp. diamínov s využitím Steglichovej esterifikácie resp. amidácie príslušných karbpxylových kyselín. Následne boli všetky pripravené nitroxidy podrobené štúdiu ich fyzikálno-chemických vlastností. Štúdiom magnetických vlastností pripravených nitroxidov bolo v tuhej fáze pozorované antiferomagnetické usporiadanie pri diradikáloch, pričom v prípade triradikálov bola pozorovaná antiferomagnetická výmenná interakcia. Antiferomagnetický prechod je najzaujímavejší pri TEMPO biradikáli, ktorý vykazuje netypicky vysokú TN teplotu pre nitroxidy. EPR spektroskopiou v roztokoch (DCM/DMSO) bola študovaná spin-spinová interakcia di-/trinitroxidov, pričom z nameraných spektier sa potvrdila intramolekulová interakcia nitroxidových skupín cez priestor. Diplomová práca sa zaoberá aj štúdiom redoxných vlastností pripravených polyradikálov. Experimentálne voltampérogramy všetkých di-/trinitroxidov ukázali, že pripravené zlúčeniny sa správajú z elektrochemicky ireverzibilne.
Key words:
TEMPO, PROXYL, stabilné organické radikály, 2-(Pyridín-2-yl)-1H-benzimidazol, ; Steglichova esterifikácia a amidácia, EPR spektroskopia, magnetické vlastnosti, cyklická voltampérometria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited