Jan 20, 2020   5:02 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Measurement of Ca2+ transport through membranes of filamentous fungi
Written by (author): Ing. Andrea Jurkasová
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Opponent:doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Meranie transportu Ca2+ cez membrány vláknitých húb.
Summary:Vápniková homeostáza je súbor mechanizmov, ktorými si eukaryotické bunky kontrolujú a udržiavajú hladinu Ca2+ v cytoplazme na nízkej konštantnej úrovni (rádovo 10-7 mol/l). Táto schopnosť je dôležitou vlastnosťou každej živej bunky a je podstatou regulácie viacerých bunkových procesov. U vláknitých húb sa Ca2+ ióny zúčastňujú na biogenéze membrán, kontraktilite a regulácií cytoskeletárneho systému, regulácii bunkového cyklu, sporulácii, klíčení spór, predlžovaní rastových vrcholčekov hýf, rastovej orientácii hýf, funkcii cirkadiálnych hodín, distribúcii iónov a ich homeostáze, a procesoch kontrolujúcich morfológiu a vetvenie hýf. Predstavitelia húb z rodu Trichoderma sa široko využívajú ako experimentálny model na štúdium konídiogenézy, mykoparazitizmu, bunkovej diferenciácie a v poslednom čase aj na štúdium sekrécie homológnych alebo heterológnych bielkovín. Výsledky z nášho laboratória naznačujú, že mnohé z týchto procesov sú závislé od Ca2+ iónov. Bakalársky projekt je zameraný na využitie spektrofluorimetrie na sledovanie zmien hladiny Ca2+ iónov v mycéliu vláknitých húb Trichoderma spp. Hlavným cieľom projektu je návrh a optimalizácia podmienok merania intenzity fluorescencie v mycéliu značenom s Fluo-4. Ďalším cieľom je charakterizácia Ca2+ homeostázy húb prostredníctvom spektrofluorimetrických meraní. Súčasťou projektu je aj rádioizotopové meranie transportu Ca2+ v mycéliu, ktoré bude slúžiť ako porovnávacia metóda a umožní porovnať a zhodnotiť výhody a nevýhody oboch použitých metód. Výsledky indikujú, že aj keď rádioizotopové meranie transportu Ca2+ je citlivé a namerané údaje sa ľahko interpretujú, má svoje limity v časovom rozsahu, v akom je táto metóda použiteľná. Sledovanie zmien intenzity fluorescencie mycélia T. atroviride značeného s Fluo-4 v odozve na celý rad fyziologicky účinných látok naznačuje, že aj spektrofluorimetrickú metódu je možné použiť na štúdium Ca2+ homeostázy húb z rodu Trichoderma, avšak vyžaduje si to zlepšiť podmienky značenia mycélia s fluorescenčnou sondou.
Key words:Ca2+, homeostáza, transport, Fluo-4, vláknité huby, Trichoderma spp.

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited