Jan 20, 2020   4:05 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Relation between proteolytic enzymes production and conidiogenesis induced by physical injury of mycelium and oxidative stress in Trichoderma atroviride
Written by (author): Bc. Zuzana Sopóciová
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Opponent:Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vzťah medzi tvorbou proteolytických enzýmov a konidiogenézou navodenou mechanickým poškodením mycélia a oxidačným stresom u Trichoderma atroviride
Summary:Huby rodu Trichoderma sú významnými producentmi veľkej a pestrej škály sekundárnych metabolitov a enzýmov, predovšetkým hydrolytických, kam patria aj proteázy. Okrem toho, že sa podieľajú na rozmanitých bunkových procesoch, proteázy si našli široké uplatnenie a aplikácie v rôznych odvetviach priemyslu ako je poľnohospodárstvo, potravinárstvo, kožiarsky či farmaceutický priemysel alebo pri výrobe detergentov. Cieľom našej práce bolo objasnenie vzťahu medzi tvorbou proteolytických enzýmov a konidiáciou vyvolanou viacerými (a)biotickými podnetmi, akými sú svetlo, stres spôsobený mechanickým poškodením mycélia a oxidačný stres vo vláknitej hube Trichoderma atroviride. Získané experimentálne výsledky ukázali, že syntéza proteolytických enzýmov nie je viazaná na proces konidiácie, ale závisí od spôsobu ako je konidiácia v povrchovej kultúre T. atroviride F-534 vyvolaná. Tvorba proteáz u T. atroviride F-534 je spustená procesom konidiácie indukovanej svetlom. Svetlom indukovaná konídiogenéza mení nielen zastúpenie jednotlivých druhov proteáz (dominuje tvorba vysokomolekulových proteáz), ale výrazne stimuluje aj ich syntézu v mycéliu. Mycélium vystavené stresu z mechanického poškodenia alebo oxidačnému stresu má v počiatočných fázach adaptácie na stres tvorbu proteolytických enzýmov potlačenú a až v neskorších fázach vývoja mycélia je produkcia proteáz mierne zvýšená, ale iba na úroveň kontrolnej kultúry. Toto správanie huby napomáha získavať potrebné živiny z kultivačného média na regeneráciu mycélia a nesúvisí s diferenciáciou mycélia..
Key words:fotokonidiácia, proteolytická aktivita, Trichoderma atroviride, oxidačný stres, mechanické poškodenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited