Jan 19, 2020   2:16 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The study of membrane processes that parcipitate on the induced secretion of proteolytic enzymes in microscopic fungi
Written by (author): Ing. Jozef Ozimy
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Opponent:Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium membránových javov zúčastňujúcich sa na indukovanej tvorbe proteáz u mikroskopických húb.
Summary:Cieľom záverečnej práce bolo analyzovať membránové procesy zúčastňujúce sa na indukovanej sekrécii proteolytických enzýmov u mikroskopickej huby Trichoderma atroviride. Práca je rozdelená do 4 častí. Prvá časť je venovaná príprave konjugátov BSA s chromofórmi/fluorofórmi a charakterizácii ich vlastností. Druhá časť sa venuje štúdiu mechanizmu spúšťania indukovanej tvorby proteolytických enzýmov u húb. Tretia časť je venovaná experimentom s transformantami kvasiniek, ktoré sú schopné syntetizovať intracelulárny BSA. Záverečná časť sa zaoberá štúdiom ekto-proteáz v povrchových štruktúrach mycélia T. atroviride. Zistili sme, ţe cez cytoplazmovú membránu netransportuje bielkovinový induktor v intaktnej forme, ale bielkovinový substrát sa najprv štiepi pomocou extracelulárnych proteáz, a aţ potom sa transportuje do mycélia. Experimenty s transformantami S. cerevisiae ukázali, ţe CM zohráva dôleţitú úlohu v spúšťaní syntézy a sekrécie proteáz u húb. BSA, syntetizovaný v kvasinkovom transformante, neviedol k zvýšenej tvorbe proteolytických enzýmov. Na základe merania proteolytickej aktivity sa potvrdila existencia ekto-proteáz v mycéliu T. atroviride.
Key words:proteázy, ekto-proteázy, bielkovinový induktor, T. atroviride, BSA, cytoplazmová membrána

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited