Jan 20, 2020   3:09 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Characterisation of Proteolytic Enzymes Produced by Fungi of Trichoderma spp. as a Response to Various Abiotic Signals
Written by (author): Ing. Helena Galádová
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Opponent:Ing. Peter Vargovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Charakterizácia proteolytických enzýmov vytvorených hubami z rodu Trichoderma ako odpoveď na rôzne (a)biotické signály.
Summary:Trichoderma atroviride je vláknitá huba bežne sa vyskytujúca v pôdnom ekosystéme, ktorá kolonizuje koreňový systém rastlín a stromov. Koexistencia s rastlinami vedie u huby k produkcii širokej škály látok, ktoré u rastlín stimulujú systematickú odolnosť. Huba je charakteristická svojou vysokou sekrečnou kapacitou a tvorbou rozmanitých hydroláz, vrátane proteáz, čo naplno využíva počas mykoparazitizmu. Charakteristickou črtou T. atroviride je konidiácia, ktorú môžu vo vegetatívnom mycéliu vyvolať viaceré (a)biotické faktory. Cieľom práce je štúdium tvorby proteolytických enzýmov u kmeňov Trichoderma spp. počas rastu a diferenciácie mycélia vyvolaného svetlom. Ďalším cieľom bola molekulová charakterizácia proteáz, stanovenie pH optima, teplotnej stability a citlivosti na známe inhibítory proteáz. V neposlednom rade sme sa venovali zymografickej metóde, ktorá by umožnila detegovať proteolytickú aktivitu proteáz po separácii bielkovín 2-rozmernou elektroforézou. Naše výsledky ukázali, že svetlo stimuluje tvorbu proteáz v povrchových kultúrach T. atroviride F-534 a IMI206040, iba u kmeňa T. atroviride LU132 za zaznamenal opačný účinok.. Súčasne sa odhalilo, že svetlo zasahuje do zloženia proteolytického profilu húb, potláča syntézu nízkomolekulových proteáz a indukuje tvorbu vysokomolekulových proteolytických enzýmov.V neposlednom rade sa charakterizovali molekulové vlastnosti proteáz indukovaných svetlom (citlivosť na známe inhibítory, pH optimum a teplotná stabilita).
Key words:Trichoderma atroviride, proteolytické enzýmy, svetlom indukovaná konidiácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited