Jan 20, 2020   12:40 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Physiological Role of Surface Bound Ca2+ in Filamentous Fungi
Written by (author): Ing. Szilvia Kontár
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Nižňanský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Fyziologická úloha povrchovo viazaného Ca2+ vo vláknitých hubách.
Summary:Vláknité huby sú vďaka mnohobunkovej organizácii, početným bunkovým procesom a schopnosti tvoriť viaceré bunkové formy počas (a)sexuálneho rozmnožovania zaujímavý model pre štúdium signálnych dráh. Významnú úlohu v týchto dejoch zohrávajú Ca2+ ióny, ktoré vďaka svojim molekulovým a väzbovým vlastnostiam slúžia na vnútrobunkový prenos informácií prichádzajúcich z vonkajšieho a vnútorného prostredia. Zástupcovia z rodu Trichoderma sa v poslednej dobe využívajú nielen ako modelový organizmus na štúdium konidiácie a mykoparazitizmu, ale zároveň sa využíva aj v poľnohospodárstve na ochranu dôležitých plodín a biotechnologickú produkciu homo- a heterológnych bielkovín. Vďaka tejto fyziologickej rozmanitosti sú huby z rodu Trichoderma bohaté na signálne dráhy a sú vhodné ako študijný model bunkovej signalizácii. Prvotným cieľom diplomovej práce bolo kvantifikovať obsah Ca2+ v mycéliu a v bunkových stenách pripravených z povrchových mycélií húb z rodu Trichoderma kultivovaných v tme a za cirkadiánneho režimu. Ďaľším cieľom bolo zistiť lokalizáciu Ca2+ v mycéliu, ale aj potvrdiť jeho prítomnosť v bunkových stenách, prostredníctvom špecifických fluorescenčných farbičiek. Súčasťou práce boli aj rádioizotopové merania s izotopom 45Ca za účelom zistiť väzbovú kapacitu bunkových stien pre Ca2+ ióny a zároveň skúmať, ako sa menia väzbové vlastnosti a vplyvom fyziologických látok. Fluorescenčné farbičky potvrdili prítomnosť Ca2+ v organelách a povrchových štruktúrach T. atroviride. Namerané výsledky ukazali, ako rast hýf a konidiogenéza, indukovaná rôznymi podnetmi, ovplyvňujú obsah Ca2+ v mycéliu a v bunkovej stene viacerých kmeňov Trichoderma spp.. Sledovanie zmien väzbovej kapacity bunkových stien izolovaných z T. atroviride ukázali, že v priebehu cirkadiánnych podmienok sa menia vlastnosti bunkovej steny a dochádza k mnohonásobnému zvýšeniu väzbovej kapacity pre Ca2+ v porovnaní s kontrolnou kultúrou kultivovanou v tme.
Key words:Trichoderma spp, Ca2+, bunková stena, mycélium, konídie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited