Jan 20, 2020   1:43 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Cell wall and its relation to Ca2+ ions in filamentous fungi of Trichoderma genus
Written by (author): Ing. Andrea Jurkasová
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Opponent:Ing. Gabriel Greif, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bunková stena a jej vzťah k Ca2+ iónom u húb z rodu Trichoderma
Summary:Bunková stena (BS) vláknitých húb je významnou povrchovou štruktúrou, ktorá predstavuje vysoké percento z celkovej suchej hmotnosti mycélia. Tento fakt je jedným z dôvodov, prečo sa BS vo veľkej miere podieľa na metabolizme a fyziológii bunky. Bunke slúži na ochranu pred vplyvom vonkajších podmienok, na adhéziu, a aj ako signalizačné centrum na aktiváciu signálnych transdukčných dráh. Porušenie štruktúry bunkovej steny má veľký vplyv na rast a morfológiu a veľakrát sa stáva, že dôjde k jej lýze a smrti. Znalosť Ca2+ homeostázy je dôležitým aspektom fyziológie vláknitých húb. Výskum vláknitých húb ukazuje, že akékoľvek zmeny v homeostáze Ca2+ a zásahy do bunkovej signalizácie sprostredkovanej skrz Ca2+ ióny u húb sú úzko prepojené so zmenami v štruktúre a vlastnostiach BS. Táto diplomová práca sa sústredila na účasť BS na homeostáze Ca2+ iónov u Trichoderma atroviride. Cieľom projektu bolo porovnať Ca2+- väzbové vlastnosti bunkových stien pripravených zo vzdušného a submerzného vegetatívneho mycélia a zistiť, či pH a prítomnosť vybraných látok vplýva na schopnosť izolovaných BS viazať Ca2+, extrahovať bielkoviny získané z povrchovej kultúry a z nich pomocou afinitnej chromatografie izolovať Ca2+-viažúce bielkoviny. Ukázalo sa, že schopnosť BS viazať Ca2+ ióny je závislá od vývoja mycélia a súčasne aj od stupňa diferenciácie mycélia spustenej svetlom. BS z mycélia kultivovaného za svetla majú výrazne vyššiu väzbovú kapacitu pre Ca2+ ióny.
Key words:vláknité huby, Ca2+, Trichoderma spp., bunková stena

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited