Jan 20, 2020   4:21 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Intracellular Proteases from the Filamentous Fungus Trichoderma viride
Written by (author): Ing. Zuzana Firáková, PhD.
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Intracelulárne proteázy z vláknitej huby Trichoderma viride.
Summary:Vláknité huby patria medzi chemoheterotrofné mikroorganizmy a ich charakteristickou črtou je produkcia širokého spektra rôznych hydrolytických enzýmov, vrátane peptidáz. Peptidázy sekretované do prostredia využívajú huby predovšetkým na zabezpečenie nutričných požiadaviek, ale aj ďalších biologických funkcií ako napr. post-sekrečné spracovanie bielkovín, tvorba fruktifikačných štruktúr, morfogenéza, mykoparazitizmus aťd. Esenciálnou úlohou vnútrobunkových peptidáz je kontrola metabolického obratu bunkových bielkovín, nezanedbateľná je aj ich účasť v regulácii enzýmovej aktivity a v ďalších významných bunkových aktivitách. Tento projekt sa zaoberal štúdiu intracelulárnych peptidáz z vláknitej huby Trichoderma viride. Cieľom projektu bola purifikácia peptidáz a ich následná charakterizácia molekulových a katalytických funkcií. Purifikácia peptidáz z T.viride vychádzala z homogenátu submerzného mycélia vláknitej huby, odkiaľ sa bielkoviny získavali zrážaním so síranom amónnym. Po odstránení nízkomolekulových nečistôt dialýzou sa vzorka purifikovala chromatograficky na iónovýmennej kolóne. Molekulové a katalytické vlastnosti purifikovaných podielov peptidáz sa potom stanovovali pomocou merania proteolytickej aktivity za rôznych reakčných podmienok a technikou želatínovej zymografie. Charakterizácia peptidáz zahŕňala citlivosť proteolytickej aktivity k inhibítorom peptidáz, substrátovú špecifickosť, stanovenie optimálnych pH, termostabilitu a želatínovu zymografiu. Najdôležitejšie výsledky v projekte sú: izolácia niekoľkých peptidáz zo submerzného mycélia T.viride, ktoré sa líšia molekulovými hmotnosťami a katalytickými vlastnosťami. Ďalej detekcia proteolytickej aktivity a to nielen vo vnútrobunkovom prostredí, ale aj v povrchových štruktúrach huby.
Key words:Trichoderma viride, Intracelularne proteazy, Molekulova charakterizacia


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited