Jan 19, 2020   2:18 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:High molecular weight proteases creation of filamentous fungus Trichoderma viride
Written by (author): Ing. Matej Maťaťa, PhD.
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Opponent:Ing. Marián Mazáň, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba vysokomolekulových proteáz vláknitou hubou Trichoderma viride
Summary:Vláknité huby sú typické ekaryotické organizmy s chemoheterotrofným spôsobom výživy. Huby z rodu Trichoderma patria medzi producentov širokého spektra hydrolytických enzýmov, medzi nimi hlavne proteázy, ktoré zohrávajú úlohu v adaptácii na prostredie, získavaní živín a v endogénnom metabolizme. Diplomová práca sa venuje štúdiu proteáz z VH T. atroviride sekretovaných počas submerznej kultivácie. Hlavnou úlohou tohto projektu bolo charakterizovať vzťah medzi vysokomolekulovými substrátmi s rôznou chemickou povahou a sekréciou hydrolytických enzýmov. Čiastkovým cieľom bolo štúdium indukovanej sekrécie proteáz u vybraných kmeňov VH (Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Botrytis). Potvrdenie účasti sekrečnej dráhy na uvoľňovaní proteolytických enzýmov z mycélia T. atroviride bolo ďalším cieľom. Sekrécia proteáz u VH T. atroviride sa študovala počas submerznej kultivácie v prítomnosti a v neprítomnosti vysokomolekulového substrátu. Proteolytickú aktivitu sme stanovovali spektrofotometricky pomocou chromolytického substrátu a želatínovej zymografie. Experimentálne výsledky ukázali, že prídavok bielkovinového a polysacharidového substrátu stimuloval rastové schopnosti T. atroviride. Bielkovinový induktor stimuloval sekréciu proteolytických enzýmov v počiatočnej fáze rastu T. atroviride, zatiaľ čo polysacharidové substráty až v neskoršej fáze rastu huby. B.S. z A. flavus nemali na sekréciu proteolytických enzýmov zásadný účinok. Sekréciu celulolytických, chitinolytických a ani xylolytických enzýmov z mycélia T. atroviride neovplyvnil prídavok bielkovinového induktora. Zymografickou analýzou ukázala, že v neskorých fázach submerznej kultivácii T. atroviride v prítomnosti bielkovinového alebo polysacharidového substrátu dochádza k sekrécii vysokomolekulových proteáz. Sekrécia vysokomolekulových proteáz indukovaných purifikovanými bielkovinami nie je univerzálnou vlastnosťou mikroskopických VH, ale je charakteristickou črtou predstaviteľov z rodu Trichoderma.
Key words:Trichoderma atroviride, sekrécia proteáz, vláknité huby

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited