Jan 20, 2020   4:05 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of Environmental Factors on Proteases Secreted by Filamentous Fungus Trichoderma viride
Written by (author): Ing. Zuzana Firáková, PhD.
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Opponent:Ing. Marián Mazáň, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv faktorov prostredia na sekréciu proteáz vláknitou hubou Trichoderma viride
Summary:Vláknité huby patria medzi chemoheterotrofné mikroorganizmy a ich charakteristickou črtou je produkcia širokého spektra hydrolytických enzýmov, vrátane proteáz. Proteázy zohrávajú esenciálnu úlohu v ich metabolizme, výžive a morfogenéze. Sú tiež nepostrádateľné pre post-sekrečné spracovanie sekretovaných enzýmov do prostredia, tvorbu fruktifikačných štruktúr a mykoparazitizmus. Predložený projekt sa venuje štúdiu tvorby extracelulárnych proteáz vláknitej huby Trichoderma viride. Majoritným cieľom projektu je charakterizácia sekrécie proteolytických enzýmov navodenej prídavkom purifikovaného bielkovinového induktora do rastového média alebo počas mykoparazitického procesu a súčasne popis katalytických vlastností sekrečných produktov. Projekt sa ďalej zaoberá štúdiom vplyvu faktorov prostredia (zloženie média, pH prostredia atď.) na sekréciu proteáz a v neposlednom rade možnosti využitia T. viride na utilizáciu biologického odpadu z domácnosti. Sekrécia proteáz u T. viride sa študovala počas submerzných kultivačných podmienok, ktoré umožňujú cielenými zmenami rastových podmienok sledovať priebeh sekrécie indukovanej proteínom a sekrécie navodenej počas mykoparazitizmu, ďalej sledovať vplyv faktorov prostredia, napr. zloženia kultivačného média, rozličných C- a N-zdrojov a pH kultivačného média na sekréciu proteáz. Dynamika sekrécie proteolytickej aktivity v priebehu submerznej kultivácie huby sa sledovala spektrofotometrickým meraním proteolytickej aktivity a technikou želatínovej zymografie. Charakterizácia katalytických aktivít sekretovaných proteáz zahŕňala stanovenie pH optima, termostability a citlivosti voči dvojmocným kovovým iónom. Najdôležitejšie výsledky v projekte sú: účinnú sekréciu proteáz je možné navodiť prídavkom bielkovinového induktora do rastového média, pričom sekrečné produkty sa líšia v závislosti od typu bielkovinového induktora a od spôsobu indukcie. Sekrečný proces je možné modulovať zmenou zloženia a pH rastového média. Katalytické vlastnosti indukovaných sekretovaných proteáz sú závislé od teploty (teplotné optimum pri 20°C), od pH (pH optimum v zásaditom prostredí) a od prítomnosti určitých dvojmocných kovových iónov. Majoritné sekretované proteázy sú vysokomolekulové (Mr je 200 kDa), ktoré sa dĺžkou kultivácie štiepia na nízkomolekulové. Huba Trichoderma viride sa ukazuje ako nádejný kandidát na biotechnologické využitie.
Key words:indukcia sekrécie, vláknité huby, Trichoderma viride, sekrécia, extracelulárne proteázy

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
Výsledky uvedené v záverečnej práci boli získané pri riešení grantovej úlohy a je nežiadúce, aby boli zverejnené pred publikovaním v odbornej tlači..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited