Jan 19, 2020   2:05 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Protease secretion of Trichoderma atroviride and its biochemical aspects
Written by (author): Ing. Matej Maťaťa, PhD.
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Opponent 1:Ing. Vladimir Mastihuba, CSc.
Opponent 2:Ing. Eva Stratilová, PhD.
Opponent 3:Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis: Sekrécia proteáz z Trichoderma atroviride a jej biochemické aspekty
Summary:Charakteristickou črtou vláknitých húb z rodu Trichoderma je ich metabolická diverzita a vysoká sekrečná aktivita. V závislosti od životného prostredia dokážu tieto huby produkovať širokú škálu rozmanitých metabolitov a hydroláz, akými sú napr. celulolytické, glukanolytické, chitinolytické a proteolytické enzýmy. Pre tieto vlastnosti sa kmene z rodu Trichoderma využívajú na biotechnologickú tvorbu homológnych a heterológnych BK a enzýmov, v poľnohospodárstve na biologickú ochranu úžitkových rastlín pred patogénmi a súčasne slúžia ako modelové organizmy na výskum mykoparazitizmu a konídiogenézy indukovanej rôznymi biotickými a abiotickými podnetmi. Primárnym cieľom práce bola purifikácia a identifikácia vysokomolekulovej proteázy produkovanej T. atroviride počas kultivácie v prítomnosti bielkovinového induktora (BI), jej molekulová charakterizácia a štúdium sekrečnej dráhy T. atroviride F-534. Ďalším cieľom bolo sledovanie vplyvu komplexných substrátov na sekréciu proteáz z T. atroviride F-534 a štúdium vzťahu medzi syntézou proteáz a extracelulárnymi podnetmi indukujúcimi konidiáciu povrchovej kultúry Trichoderma spp. Na základe experimentálne získaných údajov sme zistili že: počas submerznej kultivácie huba produkuje vysokomolekulové proteíny, ktorých sekvencia určená na základe hmotnostnej spektrometrie obsahuje charakteristické štruktúrne motívy typické pre Rhs rodinu bielkovín. Naše pozorovania s komplexnými organickými substrátmi naznačujú, že tieto identifikované vysokomolekulové proteíny sa syntetizujú induktívnym mechanizmom a zohrávajú dôležitú úlohu pri adaptácii na prostredie počas saprofytického spôsobu života huby. Využitím značených bielkovinových substrátov sme zistili, že BI sa v prvom kroku štiepi na nízkomolekulové fragmenty a až tie sa následne transportujú do mycélia, kde spúšťajú syntézu a sekréciu vysokomolekulových proteáz. Svetlo v povrchovej kultúre T. atroviride indukuje tvorbu proteolytických enzýmov. Táto produkcia nesúvisí s konídiogenézou, čo sa potvrdilo štúdiom vzťahu medzi abiotickými podnetmi, konidiáciou a syntézou proteáz. Svetlom indukovaná tvorba proteolytických enzýmov sa pozorovala iba u testovaných kmeňov druhu T. atroviride a nie je univerzálnou vlastnosťou Trichoderma spp.
Key words:proteázy, konidiácia, Trichoderma spp., hydrolytické enzýmy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited