Jan 19, 2020   2:12 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Study of Changes in the Expression of Genes Encoding the Ca2+-channels in Trichoderma atroviride During Different Developmental and Growth Conditions
Written by (author): Ing. Romana Györiová
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Opponent:Ing. Kristína Markošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium zmien v expresii génov kódujúcich Ca2+-kanály v Trichoderma atroviride počas rôznych vývojových a rastových podmienok
Summary:Vláknité huby z rodu Trichoderma spp. sa používajú ako modelové mikroorganizmy na štúdium konídiogenézy, mykoparazitizmu, bunkovej diferenciácie a v poslednom čase aj na štúdium sekrécie homológnych alebo heterológnych bielkovín. Konidiácia môže byť vyvolaná rôznymi abiotickými a biotickými vplyvmi ako napríklad svetlom, mechanickým poškodením mycélia, hladovaním, zmenou extracelulárneho pH alebo extracelulárnym vápnikom. Mechanizmy vápnikom-sprostredkovanej signalizácie sú široko využívané u eukaryotov a sú zapojené do regulácie rôznych biologických procesov, vrátane expresie génov, exocytózy, cytoskeletového preskupenia a bunkovej morfológie. U eukaryotov, Ca2+ slúži ako univerzálny sekundárny posol, ktorého intracelulárna koncentrácia je prísne regulovaná. Existujú najmenej dva nosné kanálové systémy zabezpečujúce vstup Ca2+: vysokoafinitný Ca2+ transportný systém (high-affinity calcium influx system-HACS) a nízkoafinitný Ca2+ transportný systém (low-affinity calcium influx system-LACS). HACS systém sa skladá najmenej z dvoch známych podjednotiek, napäťovo vrátkovaného Ca2+-kanála CCH1 a mechanosenzitívneho Ca2+-kanála MID1, ktoré pôsobia ako hlavné vstupné cesty pre vápnik keď je dostupnosť Ca2+ nízka. LACS systém je aktívny, keď je dostupnosť Ca2+ vysoká a je minimálne zložený z membránového proteínu FIG1. Vplyv abiotických podnetov (svetelný impulz, mechanické poškodenie) na expresný profil génov kódujúcich vápnikové kanály (CCH1, MID1, FIG1, MCU) sa sledoval v rôznych časových intervaloch (1, 4, 10, 20 hod). Z výsledkov vyplýva, že v závislosti od spôsobu spustenia konidiácie sa líšil expresný profil študovaných génov u T. atroviride. Oba podnety, svetlo aj mechanické poškodenie majú vplyv na expresiu génov (CCH1, MID1, MCU) a dochádza k ich nadexpresii, hoci nie rovnakou mierou. Najvýraznejší účinok abiotických podnetov na expresiu sa pozoroval v prípade génu MID1. Naopak gén FIG1 sa neexprimoval ani pri jednom z uvedených podnetov v žiadnom zo zvolených časových intervalov.
Key words:Trichoderma, vápnikové kanály, vápniková signalizácia, konidiácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited