Jan 20, 2020   6:28 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Calcium ions and their roles in filamentous fungi.
Written by (author): doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Opponent 1:prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.
Opponent 2:prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc.
Opponent 3:prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vápenaté ióny a ich úloha vo vláknitých hubách.
Summary:Vláknité huby sú viacbunkové eukaryotické organizmy, ktoré sú charakteristické svojou bunkovou architektúrou a schopnosťou vytvárať špecializované bunkové typy v priebehu ich sexuálneho a asexuálneho spôsobu rozmnožovania. Vláknité huby sú organizmy, ktoré sa dokážu dokonale prispôsobovať aj veľkým zmenám v ich životnom prostredí. Základom bunkovej diferenciácie a rozmanitých adaptačných mechanizmov v hubách sú účinná bunková signalizácia a kontrola procesov transdukcie signálov. Experimentálne výsledky ukázali, že Ca2+ ióny sú neoddeliteľnou súčasťou signálnych dráh u vláknitých húb a podieľajú na procesoch súvisiacich s polarizovaným rastom hýf, s udržiavaním a distribúciou organel, migráciou cytoplazmy, kontraktilitou a reguláciou cytoskeletálneho systému, distribúciou iónov a ich homeostázou a v neposlednom rade na sa podieľajú na procesoch kontrolujúcich diferenciáciu buniek. Predložená habilitačná práca obsahuje súbor poznatkov o Ca2+ homeostáze vláknitých húb. Práca popisuje molekulové procesy signalizácie sprostredkované Ca2+ iónmi, vrátane prenosu Ca2+ iónov cez cytoplazmovú membránu a membrány vnútrobunkových organel a úloh Ca2+ viažúcich bielkovín. Záverečná časť habilitačnej práce je venovaná súhrnu najdôležitejších výsledkov získaných počas štúdia homeostázy Ca2+ u vláknitej huby Trichoderma viride hlavne v našom laboratóriu.
Key words:vláknité huby, homeostáza vápnika,, transport Ca2+, Ca2+ viažúce bielkoviny,, signalizácia sprostredkovaná Ca2+

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited