Nov 14, 2019   10:40 a.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Ladislav Bačiak, PhD.
Identification number: 3968
University e-mail: ladislav.baciak [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)

Contacts     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Bunkové mechanizmy hypoxicko-ischemického poranenia u novorodencoch potkanov: Porušenie hematoencefalickej bariéry a vasogenický mozgový edém
Hoskeri, Joy -- Luptáková, Dominika -- Regeš, Michal -- Kapoor, Sonam -- Bačiak, Ladislav -- Juránek, Ivo
Cellular mechanisms of hypoxic-ischemic injury in newborn rats: Blood-brain barrier disruption and cerebral vasogenic edema. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, p. 12.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
2.Histológia hypoxicko-ischemického poranenia mozgu u novorodencoch potkanov
Regeš, Michal -- Kapoor, Sonam -- Luptáková, Dominika -- Hoskeri, Joy -- Bačiak, Ladislav -- Juránek, Ivo
Histology examination of neonatal brain hypoxic-ischemic injury in newborn rats. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, p. 20.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
3.In vivo zobrazovanie magnetickou rezonanciou cez difúzne tenzory v metabolickom modeli neurodegenerácie potkanieho mozgu
Tvrdík, Tomáš -- Melichercik, Ľubomír -- Bačiak, Ladislav -- Kašparová, Svatava
In vivo MRI diffusion tensor imaging in metabolic model of neurodegeneration of the rat brain. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, p. 69. ISBN 978-80-86186-97-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
4.Introduction to Magnetic Resonance Diffusion Tensor Imaging
Kodadová, Zuzana -- Bačiak, Ladislav
Úvod do zobrazovania tenzora difúzie pomocou magnetickej rezonancie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
5.Model neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie u novorodencoch potkanov na testovanie farmakologických a nefarmakologických intervencií
Juránek, Ivo -- Luptáková, Dominika -- Regeš, Michal -- Kapoor, Sonam -- Bačiak, Ladislav -- Hoskeri, Joy
Model of neonatal HIE in newborn rats for testing pharmacological and non-pharmacological interventions. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, p. 14--15.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
6.Molekulárne aspekty hypoxicko-ischemického poranenia mozgu
Luptáková, Dominika -- Hoskeri, Joy -- Regeš, Michal -- Kapoor, Sonam -- Bačiak, Ladislav -- Juránek, Ivo
Molecular aspects of neonatal brain hypoxic-ischemic injury. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, p. 17--18.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
7.Neurovývinový výsledok neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie študovaný na novorodencoch potkanov
Kapoor, Sonam -- Regeš, Michal -- Luptáková, Dominika -- Bačiak, Ladislav -- Hoskeri, Joy -- Juránek, Ivo
Neurodevelopmental outcome of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy studied in newborn rats. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, p. 16.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
8.Porovnanie simultánnej a oneskorenej liečby D-galaktózou indukovanej neurodegenerácie na potkaňom modeli s Huperzínom A: in vivo štúdia protónovou magnetickou rezonančnou spektroskopiou
Melichercik, Ľubomír -- Tvrdík, Tomáš -- Bačiak, Ladislav -- Klepochová, Radka -- Kašparová, Svatava
Comparison of simultaneous and postponed treatment of D-galactose induced neurodegeneration in rat model with Huperzine A: in vivo 1H MRS study. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, p. 56. ISBN 978-80-86186-97-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.