21. 11. 2019  6:17 Elvíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Švehlíková, PhD.
Identifikačné číslo: 39811
Univerzitný e-mail: qsvehlikova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Identifikácia ischemických lézií z mnohozvodového merania elektrického poľa srdca na hrudníku
Autor: Ing. Jana Švehlíková, PhD.
Pracovisko: Ústav elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
Oponent 1:doc. MUDr. Ljuba Bachárová, MBA, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Identifikácia ischemických lézií z mnohozvodového merania elektrického poľa srdca na hrudníku
Abstrakt:Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá problematikou identifikácie jednej alebo dvoch ischemických lézií z mnohozvodového merania (mapovania) elektrického poľa srdca na povrchu hrudníka riešením inverznej úlohy elektrokardiografie. Vstupnými dátami pre riešenie inverznej úlohy je rozdielová integrálová mapa vypočítaná odpočítaním integrálovej mapy nameranej bez prejavov ischémie a integrálovej mapy nameranej pri jej prejavoch. Základným predpokladom riešenia inverznej úlohy je, že elektrické prejavy ischemickej lézie je možné reprezentovať pomocou integrálového prúdového dipólu, ktorý je jej ekvivalentným elektrickým generátorom. Pomocou navrhnutej metódy sú hľadané ischemické lézie lokalizované ako dvojice dipólov, ktoré vytvárajú integrálovú mapu na hrudníku najviac podobnú vstupnej mape podľa kritéria minimálnej relatívnej reziduálnej chyby RMSDIF. V navrhnutej metóde sú možné polohy výsledných dipólov preddefinované vo forme siete rovnomerne rozložených bodov v modeli myokardu srdcových komôr, pričom sa hľadá najlepšia dvojica zo všetkých možných kombinácií. V predloženej práci je riešená inverzná úloha do dvoch dipólov s použitím dvoch rôznych predpokladov. V prvom prípade nie je orientácia výsledných dipólov nijak obmedzená (nelimitovaná inverzná úloha - NIM), v druhom prípade je orientácia výsledného dipólu definovaná v závislosti od jeho polohy v myokarde (limitovaná inverzná úloha - LIM), pričom boli vzaté do úvahy fyziologické vlastnosti šírenia sa aktivácie v srdcových komorách. Obidve metódy boli aplikované v simulačnej štúdii na 96 rôznych vstupných rozdielových integrálových máp vypočítaných z rôznych modelov dvojíc ischemických lézií priamou úlohou elektrokardiografie. Modelované dvojice lézií sa navzájom odlišovali vzájomnou polohou, veľkosťou a tvarom. Hľadanie dvojice dipólov, ktoré generujú určitú vstupnú mapu je nejednoznačná úloha. Preto okrem najlepších výsledkov inverznej úlohy s minimálnou hodnotou kriteriálnej funkcie RMSDIF boli vyhodnotené aj výsledky, pre ktoré kriteriálna funkcia nadobúdala hodnoty z intervalu <minRMSDIF;minRMSDIF+0.01>. Tieto skupiny výsledkov boli rozdelené do dvoch klastrov, z ktorých každý reprezentoval polohu jednej hľadanej lézie. Rôzne vlastnosti získaných klastrov (počet hodnotených výsledkov v klastri, vzájomná vzdialenosť stredov klastrov, rozptyl polôh a rozptyl orientácií dipólov v klastri) boli vyhodnotené v závislosti od správnosti výsledku s cieľom nájsť indikátory spoľahlivosti získaného výsledku. Za nesprávne boli považované také výsledky, pre ktoré inverzne vypočítané dipóly v klastri lokalizovali inú oblasť na srdci než v akej bola modelovaná lézia. Z 96 modelovaných kombinácií dvoch lézií v 9 prípadoch boli výsledky nesprávne lokalizované pri použití obidvoch inverzných metód - NIM aj LIM. Priemerná chyba lokalizácie modelovaných ischemických lézií bola pre obe metódy 1.3cm. Navrhnutá metóda bola aplikovaná aj na realistické merané dáta z 3 pacientov. V dvoch prípadoch boli výsledky v súlade zo závermi nezávislého diagnostického vyšetrenia SPECT, v poslednom prípade sa výsledky zhodovali len čiastočne. V rámci predkladanej práce bola urobená štúdia vplyvu použitia všeobecného štandardného modelu torza na výsledky z dát reálnych pacientov, kde sa ukázalo, že pri známej polohe srdca v hrudníku majú na stabilitu výsledkov väčší vplyv rozdiely vo vonkajšej geometrii modelu hrudníka a polohe elektród ako rozdiely v modeli srdcových komôr a pľúcnych lalokov.
Kľúčové slová:inverzná úloha elektrokardiografie, ischemické lézie na srdci, mapovanie elektrického poľa srdca

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene