Jul 24, 2019   10:37 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Coating wood effect DCSBD plasma
Written by (author): Ing. Gabriela Kureková
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Opponent:doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Úprava povrchov dreva účinkom DCSBD plazmy
Summary:Použitie fyzikálno -- chemickej úpravy povrchov lignocelulózových materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy, je nová rozvíjajúca sa oblasť výskumu a technológie. Látky aplikované pri povrchovej úprave sú schopné eliminovať vplyv tri stimulačného procesu v ktorom podnety ako sú svetlo, teplo a oxidácia priamo ovplyvňujú degradačný proces a stabilitu povrchovej úpravy dreva. V tejto práci je prezentovaný vplyv aktivácie plazmy na povrch tvrdého dreva smreka obyčajného (Picea abies) a smrekovca opadavého (Larix decidua Mill)a mäkkého dreva duba zimného (Quercus petraea) a jaseňa štíhleho (Fraxinus Excelsior) od difúzneho koplanárneho bariérového výboja plazmy (DCSBD). Aktivácia plazmou bola vykonaná pri atmosfére vzduch a CO2 a expozičnom čase 5 s, v rôznej vzdialenosti vzoriek od zdroja plazmy (od 0,133 mm po 0,931 mm) a rôznom výkone plazmy 300, 350 a 400 W. Povrchové vlastnosti dreva boli skúmané meraním kontaktného uhla kvapalín so známymi parametrami povrchovej energie. Plazma spôsobuje zmeny celkovej povrchovej energie pri všetkých vzorkách dreva.
Key words:Difúzny koplanárny povrchový bariérový výboj (DCSBD), FTIR-DRIFT metóda, plazma, povrchová energia, UV/VIS Spektroskopia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited