Jul 19, 2019   2:04 p.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:An objective method of identifying lignocellulosic fibers
Written by (author): Ing. Lenka Dubinyová, PhD.
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Objektívna metóda identifikácie lignocelulózových vlákien
Summary:Jednoduché a rýchle metódy farbenia s vizuálnym hodnotením farieb patria k najpoužívanejším v praxi, ale čelia problémom subjektívnych chýb, nízkej presnosti a kvality výsledkov. Cieľom práce bolo objektivizovať metódu subjektívneho hodnotenia farby pre identifikáciu druhov lignocelulózových materiálov (vlákien) pomocou farebných súradníc RGB, L*a*b*, L*CH° získaných z mikrofotografie zafarbených vlákien Herzbergovým roztokom. Analyzujeme štyri typy ťažko odlíšiteľných vlákien: F1 (drevovina), F2 (sulfitová buničina), F3 (papier Whatman), F4 (handrovina). V práci bolo použitých niekoľko metód identifikácie vlákien pomocou: distribučných grafov, histogramov a grafov hustôt, analýzy rozptylu (ANOVA, MANOVA), percentuálnej úspešnosti zaradených neznámych vzoriek pre 1000 px a diskriminačnej analýzy. Ďalej v práci zavádzame novú metódu miery rozlíšiteľnosti, kde sa hodnotí vzdialenosť stredov skupín F1–F4 v modelovom súbore. Výsledkom riešenia je návrh postupu na identifikáciu vlákien s využitím objektívnej mikrokolorimetrickej identifikácie vlákien (F1–F4) s pomocou parametrického hodnotenia, s použitím diskriminačnej analýzy. Táto metóda je určená ľudom pracujúcim s vláknami alebo detekčnými roztokmi v oblasti reštaurovania, v papierenskom a textilnom priemysle.
Key words:identifikácia vlákien, objektívna metóda, Herzbergov roztok, kolorimetria, optická mikroskopia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited