Jul 7, 2020   10:49 a.m. Oliver
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Identification number: 4039
University e-mail: tomas.volensky [at] stuba.sk
 
Prac. technickej obsluhy a údržby VS - VS Vazovova - Mýtna (CVT OUP REK)

     
     Lesson     
Final thesis
     Publications
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Modeling and control of mechatronic systems with fast dynamics
Written by (author):
Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Department:
Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
prof. Ing. Mikuláš Alexík, CSc.
Opponent 2:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prediktívne riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikou
Summary:
Predložená dizertačná práca sa zaoberá metódou využitia podpriestorovej identifikácie pri návrhu a aplikácii prediktívneho riadenia na mechatronický systém s rýchlou dynamikou. Dôraz je kladený na univerzálnosť daného riešenia a uplatnenia pri ďalších systémoch s rýchlou dynamikou. Práca je rozdelená na teoretickú a experimentálnu časť. Rozoberaný je postup získavania dát reprezentujúcich "neznámu" dynamickú sústavu (čierna skrinka) predstavujúcu svojou zložitosťou a komplexnosťou z pohľadu matematicko-fyzikálnej analýzy veľmi ťažko modelovateľnú sústavu. Využitím metódy podpriestorovej identifikácie sme získali dynamický model mechatronického systému (konkrétna aplikácia na príklade laboratórneho modelu vrtuľníka). Pre takýto model bola ďalej definovaná úloha prediktívneho riadenia (sledovania) žiadaných hodnôt trajektórie letu. Celý postup bol overený simulačne a následne testovaný na konkrétnom fyzikálnom laboratórnom modeli. Pri formulácii návrhu prediktívneho riadenia boli brané do úvahy formy stabilizujúceho prediktívneho riadenia na báze fyzikálnych obmedzení vstupov, stavov resp. výstupov daného riadeného systému.
Key words:
podpriestorová identifikácia, prediktívne riadenie, stabilita, lineárne systémy, obmedzenia, mechatronický systém s rýchlou dynamikou, vrtuľník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited