Aug 24, 2019   10:03 p.m. Bartolomej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Representation of objects with a complex structure expressed by point cloud data
Written by (author): Ing. Katarína Ťapajnová
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Opponent:Ing. Marián Marčiš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Reprezentácia objektov so zložitou štruktúrou vyjadrených mračnom bodov
Summary:Bc. Katarína Ťapajnová: Reprezentácia objektov so zložitou štruktúrou vyjadrených mračnom bodov. Diplomová práca. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra geodetických základov. Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. Bratislava, 2017. 53 strán. Diplomová práca sa zaoberá problematikou reprezentácie objektov so zložitou štruktúrou vyjadrených mračnom bodov. Predkladá možnosti modelovania 3D objektov využitím implementovaných algoritmov v softvérových prostrediach Cloud Compare, Geomagic, Meshlab. Rieši optimalizáciu vstupných dát využitím sady nástrojov Visualization Toolkit, vizualizačného softvéru ParaView a programovacieho jazyka C. Objekt so zložitou štruktúrou predstavuje lesný porast – ihličnatý strom. Cieľom práce je z mračna bodov získať čo najvernejšiu reprezentáciu stromu vo vektorovej štruktúre, využiteľnú na ďalšie analýzy v GIS. Na získanie mračna bodov bola použitá technológia terestrického laserového skenovania. Z nepravidelnej štruktúry vstupných dát vo formáte .txt bol pomocou zdrojového kódu v jazyku C vytvorený súbor .vtk obsahujúci dáta v pravidelnej mriežke. Kvalita reprezentácie povrchu závisí od veľkosti a tvaru bunky v trojrozmernej mriežke, ktorá je podkladom pre výpočet povrchu algoritmom marching cubes. Na účely optimalizácie výsledného povrchu boli testované viaceré varianty veľkosti a tvaru bunky (kocka, resp. hranol), ku ktorým boli vytvorené príslušné zdrojové kódy v jazyku C na generovanie súborov .vtk, ktoré sú vstupom do výpočtu povrchu algoritmom marching cubes.
Key words:algoritmus Marching Cubes, Paraview, mračno bodov, ihličnatý strom, VTK, analýza solárnej radiácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited