Aug 26, 2019   11:19 a.m. Samuel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Potential of fractals in landscape modeling
Written by (author): Ing. Veronika Porubanová
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Opponent:Ing. Alexandra Rášová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Potenciál fraktálov pri modelovaní krajiny
Summary:Cieľom práce je tvorba nástroja na výpočet fraktálnej dimenzie 3D objektov v programovacom jazyku Python. Výber tohto jazyka bol podmienený následným využitím v GIS softvéroch, najmä na určovanie fraktálnej dimenzie krajinných štruktúr. V riešení bola zvolená metóda box-counting, ktorá sa javí ako najspoľahlivejšia a jednoduchá na výpočet. Vytvorený nástroj sme otestovali na troch oblastiach s rôznou členitosťou reliéfu. Preukázalo sa, že fraktálna dimenzia vyjadruje mieru členitosti reliéfu, čo je jeden z parametrov, ktorý charakterizuje krajinu. Vytvorený nástroj odporúčame použiť na výpočet fraktálnej dimenzie maximálne pre 10 iterácií, nakoľko pre viac iterácií nebola otestovaná jeho funkčnosť.
Key words:fraktálna dimenzia, box-counting, python

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited