Aug 26, 2019   9:30 a.m. Samuel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Potential of cloud solution for acquisition of spatial data
Written by (author): Ing. Tomáš Ič
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Opponent:Ing. Peter Ondruš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Potenciál cloudových riešení pri zbere priestorových dát
Summary:Cieľom tejto práce je zhodnotenie potenciálu využitia cloudových prostriedkov a služieb pre zber a aktualizáciu priestorových informácií. Prvá časť práce je zameraná na teoretickú stránku poskytovania služieb a programov servermi dostupnými z internetu, fungujúcich na princípoch cloud computing. Druhá časť práce sa zaoberá analýzou a praktickým testovaním dvoch modelov zberu priestorových dát prostredníctvom mobilných GNSS prijímačov a ďalšieho hardvérového a softvérového vybavenia. Prvý model zberu priestorových dát vychádza z klasickej metódy zberu priestorových dát s využitím softvéru ArcPad vyvinutého spoločnosťou ESRI určeného pre GNSS prijímače. Druhý model zberu priestorových dát využíva softvér TerraFlex vyvinutý spoločnosťou Trimble, ktorý je súčasťou integrovanej cloudovej platformy Trimble InSphere. Záverečná časť obsahuje zhodnotenie a prezentáciu výsledkov analýzy oboch modelov z hľadiska využiteľnosti, náročnosti a výhod aplikovateľných v dennej praxi.
Key words:Cloud computing, Priestorové dáta, Trimble InSphere, ArcPad, TerraFlex

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited