Aug 17, 2019   2:29 p.m. Milica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Developing the tool for the solar radiation calculation
Written by (author): Ing. Martin Ondrišák
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Opponent:Ing. Kristína Daňová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vývoj nástroja na výpočet solárnej radiácie
Summary:Bc. Martin Ondrišák: Vývoj nástroja na výpočet solárnej radiácie. Diplomová práca. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra geodetických základov. Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. Bratislava, 2019. 45 strán. Diplomová práca sa zaoberá vývinom nástroja na výpočet solárnej radiácie. Vývin nástroja prebieha v softvérovom prostredí Spyder v jazyku Python. Vstupné dáta predstavujú mračno bodov - porastová stena. Cieľom práce je z mračna bodov získať pravidelný 3D grid, ktorý je použitý pri výpočte osvetlenia jednotlivých bodov 3D gridu v rôznych časových intervaloch. Mračno bodov je v súradnicovom systéme S-JTSK a výšky sú vo výškovom systéme BpV. Výpočet osvetlenia 3D gridu spočíva v rotácii súradníc tak, aby os X smerovala do severného bodu a os Z smerovala do Slnka. Po vypočítaní nových súradníc je pridelený index osvetlenia bodom s najvyššími výškami Z. Práca sa zaoberá optimalizáciou programu, a to hlavne zaokrúhlením transformovaných súradníc a nastaveniu optimálneho kroku cyklu. Výsledkom programu je 7 výstupov, pričom 5 je vo forme point gridu a 2 vo forme rastra, ktoré je možné použiť ako vstup pre štatistické a GIS programy.
Key words:porastová stena, výpočet solárnej radiácie, Python, mračno bodov, voxel, transformácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited