Aug 23, 2019   11:52 p.m. Filip
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design and implementation of the data model for the management of small airports
Written by (author): Ondrej Gabčo
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Opponent:Ing. Ján Gallo
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia dátového modelu na účely správy malých letísk
Summary:GABČO, Ondrej: Návrh a realizácia dátového modelu na účely správy malých letísk. – Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Stavebná Fakulta; Katedra geodetických základov. – Vedúca bakalárskej práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.– Bratislava: SvF STU, 2018, 33s. Cieľom záverečnej práce bolo navrhnúť novú štruktúru databázy podľa najnovších požiadaviek ICAO Vytvorená štruktúra databázy má byť podkladom pri tvorbe národných produktov pre civilné letectvo. Práca je rozdelená do 6 kapitol. Obsahuje 1 tabuľku, 5 obrázkov a 1 prílohu. Prvá kapitola je venovaná svetovým organizáciám zastrešujúcim oblasť riadenia civilnej letovej prevádzky a aktuálnemu stavu na Slovensku. V ďalšej časti sa charakterizuje cieľ bakalárskej práce. Tretia kapitola sa zaoberá analýzou modelu AMXM a jeho implementáciou do národných podmienok poskytovania leteckých informácií. V nasledujúcej kapitole riešime návrh objektov podľa databázy AMDB. Piata kapitola sa venuje zberu a spracovaniu priestorových dát pre AMDB. Na záver práce je uvedené zhodnotenie dosiahnutých výsledkov. Výsledkom riešenia danej problematiky je návrh novej štruktúry databázy malých letísk s VFR implementáciou najnovších požiadaviek štandardov ICAO vyjadrených modelom AMXM reprezentovaným AMDB.
Key words:Databáza letísk, Letecká informačná príručka, AMXM, AMDB, ICAO, Eurocontrol

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited