Aug 18, 2019   0:34 a.m. Elena, Helena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design and implementation of the data model for administration of municipalisties
Written by (author): Bc. Matúš Bodnárik
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia dátového modelu na účely obecnej samosprávy
Summary:Bodnárik, Matúš : Návrh a realizácia dátového modelu na účely obecnej samosprávy. Bakalárska práca. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra Geodetických základov. Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD., Bratislava SvF STU, 2018, 26 strán a 9 príloh Bakalárska práca sa orientuje na realizáciu dátového modelu obecného cintorína v Jure nad Hronom. V našej obci sa zapisovali pozostalí iba ručne. Evidencia platenia daní za hrob alebo hrobové miesto sa stávala neprehľadnou. Preto som navrhol vytvorenie dátového modelu v programe QGIS (Quantum GIS), ktorý by uľahčil prácu miestnym úradníčkam. Na zber dát som použil software TerraFlex od firmy Trimble, kde som z každého hrobu prepísal meno, priezvisko, počet pozostalých, rok narodenia a rok úmrtia. Taktiež som vytvoril nástroj pre uľahčenie vyhľadávania poplatníka k danému roku a polohopisnú mapu na ktorej sa zobrazia všetky hroby s označením sektoru a čísla hrobu. Táto mapa bude umiestnená pri novom projekte v miestnom cintoríne.
Key words:TerraFlex, dátový model, cintorín, hrob, hrobové miesto, QGIS, Trimble

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited