Aug 19, 2019   6:06 p.m. Lýdia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Fractal dimension versus traditional methods for determining the geoobjects roughness
Written by (author): Ing. Tomáš Ič
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Minarechová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Fraktálna dimenzia verzus klasické metódy určovania členitosti geoobjektov
Summary:Cieľom tejto práce je porovnanie dostupných nástrojov, ktoré umožňujú výpočet fraktálnej dimenzie metódou box-counting na geopriestorových dátach, s klasickými metódami určovania členitosti povrchov. V prvej časti sa práca zameriava na teoretickú stránku danej problematiky týkajúcej sa fraktálnej geometrie. Práca sa tu podrobnejšie zaoberá metódou box-counting, predovšetkým v 3D priestore. Druhá časť teórie je orientovaná na alternatívne spôsoby určovania členitosti fraktálnych povrchov (Zemským povrch). V ďalšej časti práce sa vykonáva praktické testovanie dostupných nástrojov počítajúcich fraktálnu dimenziu 3D objektov metódou box-counting. Zámerom je analyzovať zhodu vypočítanej fraktálnej dimenzie s reálnou interpretáciou členitosti geopovrchov. Analýze sú podrobené voľne dostupné, open-sources, ale aj komerčné programy. V ďalšej časti sa práca sústredí na vývoj nového, lepšieho nástroja, ktorý bude poskytovať presnejšie výsledky výpočtu fraktálnej dimenzie. Na záver je v práci uskutočnené celkové zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a nadväznosť tejto problematiky na praktické aplikácie a implementácie v geografických informačných systémoch.
Key words:Fraktálna dimenzia, Box-counting, Členitosť povrchov, 3D povrch, GIS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited