Aug 19, 2019   1:33 a.m. Lýdia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Creation of user application based on Primary database for the Geographic Information System
Written by (author): Ing. Tomáš Sopóci
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Opponent:Mgr. Martin Horečný
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba používateľskej aplikácie na podklade Základnej bázy geografického informačného systému
Summary:V úvode práce sme sa oboznámili s teóriou modelovania priestorovej reality, popísali sme jednotlivé metódy reprezentácie geoobjektov a priestorové analýzy využívané v GIS, kde sme sa bližšie zamerali na sieťové analýzy. V ďalšej časti práce sme upresnili funkciu ZB GIS, popísali členenie informačného systému verejnej správy, legislatívu a medzirezortnú koordináciu. Keďže sme pri plnení úlohy diplomovej práce používali objekty ZB GIS , oboznámili sme sa s štruktúrou a tvorbou katalógu objektov ZB GIS. V Praktickej časti sme sa zaoberali tvorbou aplikácie Senec. Priebeh tvorby pozostával zo 4 základných etáp, pre ktoré platí, že sa opierajú o výsledky dosiahnuté v predošlej etape. Prvou etapou je definovanie objektov, v ktorej bol vytvorený konceptuálny model, popisujúci potrebné objekty pre tvorbu aplikácie. Následne boli určené potrebné atribúty, ktoré boli zapísané do katalógu objektov Senec. V nasledujúcej etape bola vykonaná topologická kontrola dát tak, aby boli vhodné pre tvorbu vektorového modelu. Vektorový model, vytvorený v tretej etape, určuje pomocou vytvorených atribútov prejazd sieťou. Po vytvorení vektorového modelu je aplikácia Senec pripravená na využívanie, čo bolo demonštrované realizáciou sieťových analýz nájdenia najlepšej a optimálnej cesty.
Key words:aplikácia, ZB GIS, sieťové analýzy


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited