May 25, 2019   12:56 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identification number: 4162
University e-mail: alexander.chaus [at] stuba.sk
University e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Department of Foundry (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of the effect of treating in high-speed steels for casting cutting tools
Written by (author): Ing. Ján Porubský, PhD.
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Matej Beznák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium vplyvu očkovania v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje
Summary:PORUBSKÝ, Ján, Bc.: Štúdium vplyvu očkovania v rýchlorezných oceliach na odlievané rezné nástroje. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita Bratislava; Materiálovotechnologická fakulta Trnava; Ústav výrobných technológií; Katedra zlievarenstva, - Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Alexander Chaus DrSc., Trnava: MtF STU, 2009. Kľúčové slová: nástrojové ocele, rýchlorezné ocele, odlievanie, legovanie, očkovanie, kryštalizácia, morfológia, mikroštruktúra, ferit, austenit, martenzit. eutektoid, karbid, tepelné spracovanie, kalenie, žíhanie, popúšťanie, tvrdosť, pevnosť, húževnatosť, tepelná vodivosť. V mojej práci som sa zameral na možnosti ovplyvnenia vlastností rýchlorezných ocelí. Hlavne na možnosti očkovania a štúdium jeho vplyvu na tvorbu primárnej štruktúry a fázové zloženie rýchloreznej ocele STN 41 98 30. Metalografické štúdium dokázalo, že očkovanie spôsobuje kvalitatívne aj kvantitatívne zmeny primárnej štruktúry ocele (veľkosť primárneho zrna, jemnosť karbidických útvarov, podiel jednotlivých fáz) a tým aj zmeny výsledných mechanických vlastností.
Key words:očkovanie, rýchlorezná oceľ, rezné nástroje


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited